skip to navigation

Rewiry żeglarskie - ISTRIA - KVARNER

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

395 jachtów dostępnych w rewirze ISTRIA - KVARNER

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Chorwacja Bavaria 42 Cruiser
  Bavaria 42 Cruiser
  Istria-Kvarner 3 Ocena
  • 6 Os??b / 12.99 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  32,7% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Os??b / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Sun Odyssey 36i
  Sun Odyssey 36i
  Morze Jo??skie 4 Ocena
  • 6 Os??b / 10.94 m
  • 15.08.2020 / 7 dni
  20,0% Rabatt
Yachtcharter Istrien: Adria - Istrien - Hafenort mit historischer Altstadt Czarter jacht??w Chorwacja: Adriatyk - Istria - Miasteczko portowe z historyczn?? star??wk??

Czarter jacht??w Chorwacja: Istria-Kvarner

Istria: Kraina nad morzem

Stara chorwacka m??dro???? ludowa brzmi: ???Kiedy zanurzysz sw??j palec w morzu, po????czysz si?? z ca??ym ??wiatem??? (Kad stavis prst u more, povezan si s cijelim svijetom). Przys??owie to jest nadal ??ywe w ??wiadomo??ci miejscowych. Nie ma miejsca na Istrii, najwi??kszym adriatyckim p????wyspie, kt??re by??oby oddalone od brzegu dalej ni?? 35 km, a niekt??re miasta wysuwaj?? si?? daleko w morze. Mi??dzy Triestem a Rijek?? czeka na odwiedzaj??cych ponad 1000 kilometr??w wybrze??a o niezliczonej ilo??ci zatok, ska?? i pla?? ??wirowych. Mimo relatywnie ma??ej powierzchni krajobraz jest zr????nicowany: od p??askich cypli w zachodniej cz????ci Istrii, poprzez zbocza pe??ne winnic i las??w truflowych w jej g????bi, a?? po krasowe pasma g??rskie na p????nocy. A przede wszystkim zachodnie wybrze??e Istrii poszczyci?? si?? mo??e wspania???? infrastruktur?? dla uprawiania sport??w wodnych. S?? tutaj nowoczesne mariny i miejscowo??ci portowe, kt??rych historyczne star??wki ze swoimi kr??tymi uliczkami s?? naprawd?? warte zobaczenia.
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj??
Czarter jacht??w Istria:
Porty Istrii od p??łnocy na południe
Yacht Charter Istrien Kvarner: Markant und von weit erkennbar sind die T??rme auf Rab Czarter jacht??w Istria / Kvarner: Charakterystyczne i rozpoznawalne w ca??ym ??wiecie wie??e Rabu

Czarter jacht??w Chorwacja: Informacje o rewirze

Kvarner: Zbyt pi??kny, aby jedynie go przep??yn????

Region Kvarneru tworz??cy wielk?? zatok?? mi??dzy Istri?? a Dalmacj?? ma naprawd?? sporo do zaoferowania pod wzgl??dem krajobrazowym. G??ry - na p????nocy Gorski Kotar ze szczytami ponad 1500 m, na wschodzie natomiast Volebit ze szczytami si??gaj??cymi powy??ej 1700 m tworz?? imponuj??c?? sceneri?? i oddzia??uj?? na ca??y region. Zatoka Kvarneru to znany rewir ??eglarski. Portami pocz??tkowymi rejs??w przez Zatok?? s?? Punat na Krk, Cres - le????cy na wyspie o tej samej nazwie jak te?? Pula na po??udniowym wierzcho??ku Istrii. Szczeg??ln?? uwag?? nale??y zwr??ci?? w tym regionie na bor??, nies??awny wiatr katabatyczny spadaj??cy z chorwackich g??r, a kt??ry bior??c pod uwag?? po??o??enie geograficzne Kvarneru, mo??e by?? tutaj bardzo silny. Z tego powodu wielu ??eglarzy przeprawia si?? jedynie pr??dko przez Kvarner w drodze mi??dzy Istri?? a Dalmacj??. I szkoda naprawd??, gdy?? region ten ma naprawd?? wiele do zaoferowania! CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Istria:
Porty Istrii od p??łnocy na południe
Czarter jacht??w Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj??
Yachtcharter Istrien: Marina Portoroz an der slowenisch-kroatischen Grenze Czarter jacht??w Istria: Marina Portoroz na s??owe??sko-chorwackiej granicy

Czarter jacht??w Chorwacja: Mariny

Porty Istrii od p????nocy na po??udnie

Idealnym portem wyj??ciowym dla wszystkich podr????uj??cych samochodem jest Portoroz na samej p????nocy Istrii albo po??o??ona zaraz obok niego Izola. Oba to wielkie, nowoczesne mariny, le????ce co prawda jeszcze w S??owenii, jednak w bezpo??redniej blisko??ci granicy s??owe??sko-chorwackiej, przebiegaj??cej mianowicie przez sam ??rodek zatoki Portoroz - jeszcze tylko par?? mil morskich i jest si?? na chorwackich wodach terytorialnych. Wad?? jest konieczno???? za??atwienia wszelkich formalno??ci przy wej??ciu i wyj??ciu z portu, za to ??odzie w S??owenii s?? dost??pne w o wiele korzystniejszych cenach. Alternatyw?? jest wyczarterowanie ??odzi w Puli - na po??udniowym kra??cu Istrii. Znajduj?? si?? tutaj marina ACI Pula oraz marina Veruda, obie b??d??ce znacz??cymi bazami czarterowymi. Pomi??dzy nimi le???? rozliczne porty i mariny, ale te?? troch?? baz czarterowych - infrastruktura ??eglarska jest tutaj znakomita. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Kvarner:
Losinj: Aromat bryzy morskiej i woń zi??ł
Czarter jacht??w Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj??
Yachtcharter Istrien: Die ACI Marina Pula liegt mitten im Stadthafen Czarter jacht??w Istria: Marina ACI Pula po??o??ona po??rodku przystani miejskiej

Czarter jacht??w Chorwacja: Po????czenia lotnicze

Przelot bezpo??redni Kolonia/Bonn ??? Pula

Osoby chc??ce sp??dzi?? urlop w Chorwacji maj?? pow??d do rado??ci: od maja do pa??dziernika dost??pne jest bezpo??rednie po????czenie z lotniska Kolonia/Bonn do Puli. W ka??d?? niedziel?? ok. godziny 6 rano wylatuje samolot z Kolonii/Bonn; przylot do Puli po p????torej godziny. Lot powrotny jest r??wnie?? w niedziel??, jednak ju?? nie tak wcze??nie, ale ok. godziny 8 rano. A ??eby ??eglarze nie musieli rezygnowa?? z ani jednego dnia p??ywania, bazy czarterowe dopasowa??y odpowiednio swoj?? ofert??: zaokr??towanie nast??puje w niedziel?? do po??udnia w marinie ACI Pula albo w marinie Veruda. ????d?? zwr??ci?? mo??na tutaj zamiast jak zwykle w pi??tek do godziny 17, w sobot?? do godziny 12. ????d?? nale??y uprz??tn???? najdalej do godziny 13. Tym samym mo??na wykorzysta?? optymalnie czas na ??eglowanie, a p???? dnia stracone na samym pocz??tku, pozostaje na koniec.
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Istria / Kvarner:
Kvarner: Zbyt piękny, aby jedynie go przepłynąć
Bootscharter Kvarner: Veli Losinj liegt malerisch zwischen gr??nen H??geln Czarter jacht??w Kvarner: Veli Losinj po??o??ony malowniczo po??r??d zielonych wzg??rz

Czarter jacht??w Chorwacja: Polecane wyspy

Losinj: Aromat bryzy morskiej i wo?? zi????

Pogodna, kwitn??ca i gor??ca - tak mo??na opisa?? wysp?? Losinj, wielko??ci 75-kilometr??w kwadratowych, le????c?? na po??udniowym zachodzie Zatoki Kvarnerskiej. Tutaj aromat morskiej bryzy miesza si?? z zapachem ????kowych zi????. Poro??ni??ty palmami, piniami, agawami, oleandrami, drzewami cytrusowymi, sza??wi?? i lawend??: Losinj, ze swoimi r??wno 300 dniami rocznie o zupe??nie bezchmurnym niebie albo znikomym zachmurzeniu, zalicza si?? do najbardziej s??onecznych miejsc Europy. Od s??siedniej wyspy Cres oddzielony jest w??skim kana??em z przejezdnym mostem obrotowym. Je??eli kto?? wi??c chce przeprawi?? si?? przez kana??, pilnowa?? powinien godzin otwarcia mostu: 9 rano i 17 po po??udniu. Pulsuj??cym sercem ca??ego archipelagu jest miasteczko Mali Losinj. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Istria / Kvarner:
Kvarner: Zbyt piękny, aby jedynie go przepłynąć
Czarter jacht??w Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj??
Charter Istrien: In Venedig kann man direkt neben dem Markusplatz liegen Czarter jacht??w Istria: W Wenecji zacumowa?? mo??na tu?? obok Placu ??w. Marka

Czarter jacht??w Chorwacja: Proponowana trasa rejsu

2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj??

P????nocny Adriatyk oferuje wiele rozmaitych mo??liwo??ci: to trzy r????ne kraje, romantyczne star??wki miast, oazy zieleni i metropolie t??tni??ce ??yciem - wszystkiego wi??c po trochu. W trakcie dwutygodniowego rejsu pozna?? mo??emy Istri?? i jej portowe miasteczka, romantyczny i dziki Kvarner ze swoimi wyspami, jak te?? w??oskie wybrze??e z takimi metropoliami, jak Triest czy Wenecja. Przybycie do Wenecji drog?? wodn??, a do tego jeszcze pod w??asnymi ??aglami, ma po prostu klas??. Nawigacja w lagunach nie jest uci????liwa, a zanim si?? obejrzy, na wprost przed dziobem mamy ju?? Canale Grande i Plac ??w. Marka. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Kvarner:
Losinj: Aromat bryzy morskiej i woń zi??ł
Czarter jacht??w W??ochy / Adriatyk:
Krajobrazy pe??ne lagun i d??ugich piaszczystych pla??
Yachtcharter Kroatien: Die Marina Novigrad an der K??ste von Istrien Czarter jacht??w Chorwacja: Marina Novigrad na wybrzeżu Istrii

Czarter jacht??w Chorwacja: Polecane mariny

Jak u Pana Boga z piecem: Marina Novigrad

Marina Novigrad le??y na wybrze??u Istrii i jest jednym z najlepiej chronionych przed wiatrem i falami port??w jachtowych Chorwacji. Znajduje si?? w centrum miasta. Otwarta przez ca??y rok marina oferuje miejsce dla 365 jacht??w ????cznie. Dost??pne s?? wszelkie udogodnienia i us??ugi. W momencie dostaniemy si?? st??d albo na p????noc do Zatoki Trieste??skiej albo te?? via Pula na archipelag chorwackich wysp ??? mo??liwe jest te?? odbicie na drug?? stron?? Adriatyku, do Wenecji. CZYTAJ DALEJ >>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Chorwacja:
Ogromna przysta?? jachtowa w Zatoce Trieste??skiej: Marina Izola
Czarter jacht??w Chorwacja:
??wiadomo???? ekologiczna chorwackich marin
Charter Kroatien: Marina Izola - Riesiger Yachthafen am Golf von Triest Czarter jacht??w Chorwacja: Marina Izola - Ogromna przysta?? jachtowa w Zatoce Trieste??skiej

Czarter jacht??w Adriatyk: Polecane mariny

Ogromna przysta?? jachtowa w Zatoce Trieste??skiej: Marina Izola

Marina le??y na zachodnim kra??cu malowniczej s??owe??skiej miejscowo??ci rybackiej Izola, nad po??udniowym brzegiem Zatoki Triestu. Wielki wa?? ochronny, zbudowany specjalnie dla ochrony jacht??w, stanowi bezpieczn?? os??on?? przed z???? pogod?? i szkwa??em, jachty cumuj?? wi??c w ka??dych warunkach bezpiecznie i spokojnie. Marina jest jedn?? z najwi??kszych przystani jachtowych na p????nocnym Adriatyku. CZYTAJ DALEJ >>

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki