skip to navigation

Rewiry żeglarskie - ISTRIA - KVARNER

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

395 jachtów dostępnych w rewirze ISTRIA - KVARNER

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Chorwacja Bavaria Cruiser 37
  Bavaria Cruiser 37
  Istria-Kvarner 4 Ocena
  • 6 Osób / 11.3 m
  • 01.08.2020 / 7 dni
  25,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Osób / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter Chorwacja Sunreef 50
  Sunreef 50
  Split / Dalmacja 4 Ocena
  • 9 Osób / 15.2 m
  • 01.08.2020 / 7 dni
  30,0% Rabatt
Yachtcharter Istrien: Adria - Istrien - Hafenort mit historischer Altstadt Czarter jachtów Chorwacja: Adriatyk - Istria - Miasteczko portowe z historyczn? starówk?

Czarter jachtów Chorwacja: Istria-Kvarner

Istria: Kraina nad morzem

Stara chorwacka m?dro?? ludowa brzmi: ?Kiedy zanurzysz swój palec w morzu, po??czysz si? z ca?ym ?wiatem? (Kad stavis prst u more, povezan si s cijelim svijetom). Przys?owie to jest nadal ?ywe w ?wiadomo?ci miejscowych. Nie ma miejsca na Istrii, najwi?kszym adriatyckim pó?wyspie, które by?oby oddalone od brzegu dalej ni? 35 km, a niektóre miasta wysuwaj? si? daleko w morze. Mi?dzy Triestem a Rijek? czeka na odwiedzaj?cych ponad 1000 kilometrów wybrze?a o niezliczonej ilo?ci zatok, ska? i pla? ?wirowych. Mimo relatywnie ma?ej powierzchni krajobraz jest zró?nicowany: od p?askich cypli w zachodniej cz??ci Istrii, poprzez zbocza pe?ne winnic i lasów truflowych w jej g??bi, a? po krasowe pasma górskie na pó?nocy. A przede wszystkim zachodnie wybrze?e Istrii poszczyci? si? mo?e wspania?? infrastruktur? dla uprawiania sportów wodnych. S? tutaj nowoczesne mariny i miejscowo?ci portowe, których historyczne starówki ze swoimi kr?tymi uliczkami s? naprawd? warte zobaczenia.
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj?
Czarter jachtów Istria:
Porty Istrii od północy na południe
Yacht Charter Istrien Kvarner: Markant und von weit erkennbar sind die Türme auf Rab Czarter jachtów Istria / Kvarner: Charakterystyczne i rozpoznawalne w ca?ym ?wiecie wie?e Rabu

Czarter jachtów Chorwacja: Informacje o rewirze

Kvarner: Zbyt pi?kny, aby jedynie go przep?yn??

Region Kvarneru tworz?cy wielk? zatok? mi?dzy Istri? a Dalmacj? ma naprawd? sporo do zaoferowania pod wzgl?dem krajobrazowym. Góry - na pó?nocy Gorski Kotar ze szczytami ponad 1500 m, na wschodzie natomiast Volebit ze szczytami si?gaj?cymi powy?ej 1700 m tworz? imponuj?c? sceneri? i oddzia?uj? na ca?y region. Zatoka Kvarneru to znany rewir ?eglarski. Portami pocz?tkowymi rejsów przez Zatok? s? Punat na Krk, Cres - le??cy na wyspie o tej samej nazwie jak te? Pula na po?udniowym wierzcho?ku Istrii. Szczególn? uwag? nale?y zwróci? w tym regionie na bor?, nies?awny wiatr katabatyczny spadaj?cy z chorwackich gór, a który bior?c pod uwag? po?o?enie geograficzne Kvarneru, mo?e by? tutaj bardzo silny. Z tego powodu wielu ?eglarzy przeprawia si? jedynie pr?dko przez Kvarner w drodze mi?dzy Istri? a Dalmacj?. I szkoda naprawd?, gdy? region ten ma naprawd? wiele do zaoferowania! CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Istria:
Porty Istrii od północy na południe
Czarter jachtów Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj?
Yachtcharter Istrien: Marina Portoroz an der slowenisch-kroatischen Grenze Czarter jachtów Istria: Marina Portoroz na s?owe?sko-chorwackiej granicy

Czarter jachtów Chorwacja: Mariny

Porty Istrii od pó?nocy na po?udnie

Idealnym portem wyj?ciowym dla wszystkich podró?uj?cych samochodem jest Portoroz na samej pó?nocy Istrii albo po?o?ona zaraz obok niego Izola. Oba to wielkie, nowoczesne mariny, le??ce co prawda jeszcze w S?owenii, jednak w bezpo?redniej blisko?ci granicy s?owe?sko-chorwackiej, przebiegaj?cej mianowicie przez sam ?rodek zatoki Portoroz - jeszcze tylko par? mil morskich i jest si? na chorwackich wodach terytorialnych. Wad? jest konieczno?? za?atwienia wszelkich formalno?ci przy wej?ciu i wyj?ciu z portu, za to ?odzie w S?owenii s? dost?pne w o wiele korzystniejszych cenach. Alternatyw? jest wyczarterowanie ?odzi w Puli - na po?udniowym kra?cu Istrii. Znajduj? si? tutaj marina ACI Pula oraz marina Veruda, obie b?d?ce znacz?cymi bazami czarterowymi. Pomi?dzy nimi le?? rozliczne porty i mariny, ale te? troch? baz czarterowych - infrastruktura ?eglarska jest tutaj znakomita. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Kvarner:
Losinj: Aromat bryzy morskiej i woń ziół
Czarter jachtów Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj?
Yachtcharter Istrien: Die ACI Marina Pula liegt mitten im Stadthafen Czarter jachtów Istria: Marina ACI Pula po?o?ona po?rodku przystani miejskiej

Czarter jachtów Chorwacja: Po??czenia lotnicze

Przelot bezpo?redni Kolonia/Bonn ? Pula

Osoby chc?ce sp?dzi? urlop w Chorwacji maj? powód do rado?ci: od maja do pa?dziernika dost?pne jest bezpo?rednie po??czenie z lotniska Kolonia/Bonn do Puli. W ka?d? niedziel? ok. godziny 6 rano wylatuje samolot z Kolonii/Bonn; przylot do Puli po pó?torej godziny. Lot powrotny jest równie? w niedziel?, jednak ju? nie tak wcze?nie, ale ok. godziny 8 rano. A ?eby ?eglarze nie musieli rezygnowa? z ani jednego dnia p?ywania, bazy czarterowe dopasowa?y odpowiednio swoj? ofert?: zaokr?towanie nast?puje w niedziel? do po?udnia w marinie ACI Pula albo w marinie Veruda. ?ód? zwróci? mo?na tutaj zamiast jak zwykle w pi?tek do godziny 17, w sobot? do godziny 12. ?ód? nale?y uprz?tn?? najdalej do godziny 13. Tym samym mo?na wykorzysta? optymalnie czas na ?eglowanie, a pó? dnia stracone na samym pocz?tku, pozostaje na koniec.
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Istria / Kvarner:
Kvarner: Zbyt piękny, aby jedynie go przepłynąć
Bootscharter Kvarner: Veli Losinj liegt malerisch zwischen grünen Hügeln Czarter jachtów Kvarner: Veli Losinj po?o?ony malowniczo po?ród zielonych wzgórz

Czarter jachtów Chorwacja: Polecane wyspy

Losinj: Aromat bryzy morskiej i wo? zió?

Pogodna, kwitn?ca i gor?ca - tak mo?na opisa? wysp? Losinj, wielko?ci 75-kilometrów kwadratowych, le??c? na po?udniowym zachodzie Zatoki Kvarnerskiej. Tutaj aromat morskiej bryzy miesza si? z zapachem ??kowych zió?. Poro?ni?ty palmami, piniami, agawami, oleandrami, drzewami cytrusowymi, sza?wi? i lawend?: Losinj, ze swoimi równo 300 dniami rocznie o zupe?nie bezchmurnym niebie albo znikomym zachmurzeniu, zalicza si? do najbardziej s?onecznych miejsc Europy. Od s?siedniej wyspy Cres oddzielony jest w?skim kana?em z przejezdnym mostem obrotowym. Je?eli kto? wi?c chce przeprawi? si? przez kana?, pilnowa? powinien godzin otwarcia mostu: 9 rano i 17 po po?udniu. Pulsuj?cym sercem ca?ego archipelagu jest miasteczko Mali Losinj. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Istria / Kvarner:
Kvarner: Zbyt piękny, aby jedynie go przepłynąć
Czarter jachtów Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj?
Charter Istrien: In Venedig kann man direkt neben dem Markusplatz liegen Czarter jachtów Istria: W Wenecji zacumowa? mo?na tu? obok Placu ?w. Marka

Czarter jachtów Chorwacja: Proponowana trasa rejsu

2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj?

Pó?nocny Adriatyk oferuje wiele rozmaitych mo?liwo?ci: to trzy ró?ne kraje, romantyczne starówki miast, oazy zieleni i metropolie t?tni?ce ?yciem - wszystkiego wi?c po trochu. W trakcie dwutygodniowego rejsu pozna? mo?emy Istri? i jej portowe miasteczka, romantyczny i dziki Kvarner ze swoimi wyspami, jak te? w?oskie wybrze?e z takimi metropoliami, jak Triest czy Wenecja. Przybycie do Wenecji drog? wodn?, a do tego jeszcze pod w?asnymi ?aglami, ma po prostu klas?. Nawigacja w lagunach nie jest uci??liwa, a zanim si? obejrzy, na wprost przed dziobem mamy ju? Canale Grande i Plac ?w. Marka. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Kvarner:
Losinj: Aromat bryzy morskiej i woń ziół
Czarter jachtów W?ochy / Adriatyk:
Krajobrazy pe?ne lagun i d?ugich piaszczystych pla?
Yachtcharter Kroatien: Die Marina Novigrad an der Küste von Istrien Czarter jachtów Chorwacja: Marina Novigrad na wybrzeżu Istrii

Czarter jachtów Chorwacja: Polecane mariny

Jak u Pana Boga z piecem: Marina Novigrad

Marina Novigrad le?y na wybrze?u Istrii i jest jednym z najlepiej chronionych przed wiatrem i falami portów jachtowych Chorwacji. Znajduje si? w centrum miasta. Otwarta przez ca?y rok marina oferuje miejsce dla 365 jachtów ??cznie. Dost?pne s? wszelkie udogodnienia i us?ugi. W momencie dostaniemy si? st?d albo na pó?noc do Zatoki Trieste?skiej albo te? via Pula na archipelag chorwackich wysp ? mo?liwe jest te? odbicie na drug? stron? Adriatyku, do Wenecji. CZYTAJ DALEJ >>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Chorwacja:
Ogromna przysta? jachtowa w Zatoce Trieste?skiej: Marina Izola
Czarter jachtów Chorwacja:
?wiadomo?? ekologiczna chorwackich marin
Charter Kroatien: Marina Izola - Riesiger Yachthafen am Golf von Triest Czarter jachtów Chorwacja: Marina Izola - Ogromna przysta? jachtowa w Zatoce Trieste?skiej

Czarter jachtów Adriatyk: Polecane mariny

Ogromna przysta? jachtowa w Zatoce Trieste?skiej: Marina Izola

Marina le?y na zachodnim kra?cu malowniczej s?owe?skiej miejscowo?ci rybackiej Izola, nad po?udniowym brzegiem Zatoki Triestu. Wielki wa? ochronny, zbudowany specjalnie dla ochrony jachtów, stanowi bezpieczn? os?on? przed z?? pogod? i szkwa?em, jachty cumuj? wi?c w ka?dych warunkach bezpiecznie i spokojnie. Marina jest jedn? z najwi?kszych przystani jachtowych na pó?nocnym Adriatyku. CZYTAJ DALEJ >>

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki