skip to navigation

Rewiry żeglarskie - KORNATY / DALMACJA

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

1891 jachtów dostępnych w rewirze KORNATY / DALMACJA

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Osób / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter Chorwacja Bali 4.1
  Bali 4.1
  Kornaty / Dalmacja 4 Ocena
  • 8 Osób / 12.35 m
  • 11.07.2020 / 7 dni
  30,0% Rabatt
 • Yachtcharter Britische Lagoon 450 F
  Lagoon 450 F
  Ma?e Antyle 3 Ocena
  • 10 Osób / 13.96 m
  • 11.07.2020 / 7 dni
  35,0% Rabatt
Yachtcharter Nord-Dalmatien Kornaten: Zwischen Festland und Inselwelt Czarter jachtów pó?nocna Dalmacja / Kornaty: Pomi?dzy sta?ym l?dem a ?wiatem wysp

Czarter jachtów Chorwacja: Kornaty / Dalmacja

Dryfuj?c mi?dzy l?dem a ?wiatem wysp

Dalmacja jest regionem Chorwacji wrzynaj?cym si? mi?dzy Adriatyk a góry, coraz w??ej i w??ej, w miar? przemieszczania si? coraz dalej na po?udnie. Pó?nocna cz??? Dalmacji, mi?dzy Zadarem a Primostenem, ch?tnie okre?lana jest przez ?eglarzy ca?o?ciow? nazw? ?Kornaty?. Ju? to uzmys?awia, ?e na ten rewir ?eglarski rozci?gaj?cy si? wzd?u? wybrze?a sta?ego l?du, oddzia?uj? przede wszystkim niezliczone po?o?one przy nim wyspy, znajduj?ce si? od 1980 r. pod ochron? przyrody jako Park Narodowy Kornaty. Ze swoimi ponad 150 wi?kszymi i mniejszymi wyspami archipelag ten faktycznie jest prawdziwym rajem dla ?eglarzy i mi?o?ników przyrody.
Tematy pokrewne
Czarter jachtów pó?nocna Dalmacja / Kornaty:
W go?cinie u gospodarzy konob
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja:
Najlepsze szlaki prowadz?ce do wysp
Charter Kornaten: Karge Insellandschaft mit tiefentspannender Wirkung Czarter jachtów Kornaty: Ja?owy pejza? wn?trza wyspy o wysoce relaksacyjnym dzia?aniu

Czarter jachtów Chorwacja: Informacje o rewirze - Kornaty

W go?cinie u gospodarzy konob

Kornaty to region pe?en przeciwno?ci. Ich wielbiciele rozp?ywaj? si? w zachwycie nad morzem pe?nym wysp z tak wieloma wymarzonymi zatoczkami, jak nigdzie indziej w basenie ?ródziemnomorskim, ?e prawie nie wiadomo, gdzie nale?a?oby si? zatrzyma?. Dochodz? do tego wy?mienite romantyczne gospody. Jednak?e ten legendarny ?a?cuch wysp, rozci?gaj?cy si? przed sta?ym l?dem mi?dzy Zadarem a Sibienikiem, jest na pierwszy rzut oka wszystkim, tylko nie rajem. Bardziej nieurodzajnego miejsca by? ju? rzeczywi?cie nie mo?e. ?agodnie wznosz?ca si? pagórkowata okolica wydaje si? by? usiana grubym ?wirem i kamieniami. Krajobraz ksi??ycowy - to najbardziej trafne okre?lenie przychodz?ce na my?l po obraniu kursu na Kornaty. A jednak: pr?dzej czy pó?niej ka?dy odwiedzaj?cy ?apie bakcyla. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Kornaty:
Wyspy u wybrze?a Dalmacji
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja:
Najlepsze szlaki prowadz?ce do wysp
Kornaten Yachtcharter: Die Mondlandschaft der Inseln sind das Sahnestück vieler Törns Czarter jachtów Kornaty: Ksi??ycowy krajobraz wysp dodaje smaku wielu rejsom

Czarter jachtów Chorwacja: Informacje o rewirze

Wyspy u wybrze?a Dalmacji

Pó?nocna Dalmacja uwa?ana jest przez ?eglarzy za jedn? z najpi?kniejszych i najch?tniej wybieranych cz??ci Chorwacji. Najwa?niejszy punkt docelowy stanowi archipelag Kornaty, który og?oszono w 1980 r. parkiem narodowym. Sk?adaj?ce si? na ich ksi??ycowy krajobraz ok. 150 mniejszych i wi?kszych wysp, ska?y, ryfy i ska?ki to prawdziwy rarytas wielu rejsów. W przeciwie?stwie do wysp po?o?onych tu? przy wybrze?u, znajdujemy tutaj ca?? plejad? wyja?owionych, pustynnych wr?cz wysp o kolistych kszta?tach. Kornaty pozosta?y po dzi? dzie? jedn? z najbardziej niezamieszkanych cz??ci? ?wiata. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja:
Najlepsze szlaki prowadz?ce do wysp
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja:
Spadaj?ce z hukiem masy wody i kryszta?owo czyste baseny
Charter Nord-Dalmatien: Die Festung von Sibenik ist wundervoll beleuchtet Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja: Wspaniale o?wietlona twierdza w Sibeniku

Czarter jachtów Chorwacja: Przystanie i mariny

Najlepsze szlaki prowadz?ce do wysp

Portami, w których rozpocz?? mo?emy rejs przez pó?nocn? Dalmacj? i Kornaty, s? le??ce na sta?ym l?dzie porty Zadar, Sukosan, Biograd, Murter oraz Tribunij, Vodice, Sibenik, Primosten i Rogoznica. Dochodzi do tego szereg baz czarterowych na znajduj?cej si? po przeciwleg?ej stronie wyspie Ugljan. Najkrótsz? drog?, któr? mo?emy dotrze? do archipelagu jest cie?nina mi?dzy wyspami Ugljan a Pasman. Ponad cie?nin? przerzucono most - wysoko?? przelotowa wynosi jedynie 16,50 m i wiele jachtów ponios?o ju? tutaj szkody ?ami?c sobie maszty. Armator poinformuje nas, czy mo?emy pokona? ten odcinek, czy te? lepiej op?yn?? Pasman wokó? jego po?udniowego cypla. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja:
Spadaj?ce z hukiem masy wody i kryszta?owo czyste baseny
Czarter jachtów pó?nocna Dalmacja / Kornaty:
Dalmacja w 14 dni: T?tni?ce ?yciem miejscowo?ci nadmorskie i spokojne wyspy
Yachtcharter Nord-Dalmatien: Das Wasser der Krka schießt wild von einem Basin ins nächste Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja: Woda w Krka wystrzela dziko z jednego basenu do kolejnego

Czarter jachtów Chorwacja: Wodospady Krka

Spadaj?ce z hukiem masy wody i kryszta?owo czyste baseny

S?ynne wodospady Krka to nie tylko dobra alternatywa na flaut? albo deszczow? pogod?. Park Narodowy Krka funduje imponuj?cy spektakl natury, którego zobaczenie powinno znale?? si? koniecznie w programie urlopu. Od Sibenika przemierzamy oko?o 15 kilometrów rzek? Krka w g??b l?du do Skradina, gdzie zacumowa? mo?na w marinie ACI. Stamt?d dalsza podró? odbywa si? jedynie ?odzi? turystyczn? albo na w?asnych nogach. Wst?p do parku kosztuje oko?o 7 euro. Najbardziej znanym widokiem s? niew?tpliwie ogromne ilo?ci wody spadaj?cej w g??bi?. Poni?ej wodospadu, w doskonale przejrzystej wodzie, dozwolona jest k?piel. To niezapomniane prze?ycie, stan?? pod tym ogromem spadaj?cych mas wody i poczu? jej nacisk, kiedy si? zanurzymy. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów pó?nocna Dalmacja / Kornaty:
Dalmacja w 14 dni: T?tni?ce ?yciem miejscowo?ci nadmorskie i spokojne wyspy
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja / Kornaty:
Park Przyrody Telascica: Rafy, laguny i s?one jeziora
Yacht Charter Kornaten: Hügelig-karge Eilande zwischen tiefblauem Wasser Czarter jachtów Kornaty: Ogo?ocone pagórkowate wyspy po?ród ciemnob??kitnej wody

Czarter jachtów Chorwacja: Proponowana trasa rejsu

Dalmacja w 14 dni: T?tni?ce ?yciem miejscowo?ci nadmorskie i spokojne wyspy

Pó?nocna Dalmacja to bardzo zró?nicowany rewir ?eglarski: znajdziemy tutaj wiele pi?knych, historycznych miejscowo?ci nadmorskich z doskona?? infrastruktur? ?eglarsk?, emanuj?cych g?ównie w lipcu i sierpniu wspania?? atmosfer?. Do tego le??cy bezpo?rednio u wybrze?a i pozostawiaj?cy niezapomniane wra?enia ja?owy archipelag Kornatów, gdzie prawie nie ma osad ludzkich, a portów to ju? w ogóle, w zamian za to posiadaj?cy o wiele wi?cej zatok do zakotwiczenia. Cieszy? mo?emy si? tutaj czyst? wod?, nieska?on? przyrod? i prawdziwym spokojem. Rewir nie nastr?cza ?adnych trudno?ci, o których warto by wspomnie?, bora jest o wiele mniej podst?pna, ni? dalej na pó?nocy w rejonie Kvarneru i etapy trasy s? tak u?o?one, ?e pozostaje jeszcze do?? czasu wycieczki i k?piel w morzu - idealny wi?c rejs dla rodzin albo te? dla jeszcze nie tak bardzo do?wiadczonych za?óg. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja / Kornaty:
Park Przyrody Telascica: Rafy, laguny i s?one jeziora
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja / Kornaty:
Nowa jak spod ig?y i wysoce nowoczesna: Marina Olive Island na wyspie Ugljan
Bootscharter Nord-Dalmatien Kornaten: Der berühme Salzsee Mir Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja / Kornaty: Znane s?one jezioro Mir

Czarter jachtów Chorwacja: Parki przyrody

Park Przyrody Telascica: Rafy, laguny i s?one jeziora

Je?eli rozpoczniemy nasz rejs od pe?nego ?ycia portu Zadar, w niewielkiej odleg?o?ci znajdziemy Park Narodowy Telascica, le??cy na po?udniowym kra?cu Wyspy Dugi Otok. Zatoka Telascica wrzyna si? 8 km w g??b wyspy. Obszar ten stanowi od 1980 r. park narodowy i jest bardzo ch?tnie odwiedzanym miejscem, ze wzgl?du na swoj? wspania?? przyrod?, bogat? faun?, przepi?kny krajobraz jak równie? geologiczn? ró?norodno??. Tutejsza sceneria zdominowana jest przez s?one jezioro Mir (chorw. ?pokój?). CZYTAJ DALEJ >>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja / Kornaty:
Nowa jak spod ig?y i wysoce nowoczesna: Marina Olive Island na wyspie Ugljan
Czarter jachtów Kornaty:
Wyspy u wybrze?a Dalmacji
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja / Kornaty: Jachty niczym per?y na sznurku

Czarter jachtów Chorwacja: Polecane mariny

Nowa jak spod ig?y i wysoce nowoczesna: Marina Olive Island na wyspie Ugljan

W pó?nocnej Dalmacji, na wyspie Ugljan - dok?adnie naprzeciw miasta Zadar, znajduje si? bardzo nowoczesna marina z 200 miejscami cumowniczymi. Swoj? flot? ma tam par? dobrych baz czarterowych. Marina Olive Island dzia?a przez ca?y rok i mimo swojej lokalizacji na wyspie jest doskonale skomunikowana ze ?wiatem. Port lotniczy Zadar obs?uguje loty bezpo?rednio z lotnisk Kolonia/Bonn, Stuttgart oraz Friedrichshafen. Z Zadaru mo?na dotrze? na wysp? w 20 minut promem. Prom p?ywa regularnie i przez ca?y dzie?, nie trzeba wi?c na niego d?ugo czeka?. Wi?kszo?? armatorów zwraca do tego koszty przeprawy promowej, tak ?e cenowo nie robi to ?adnej ró?nicy. CZYTAJ DALEJ >>
Tematy pokrewne
Czarter jachtów pó?nocna Dalmacja / Kornaty:
W go?cinie u gospodarzy konob
Czarter jachtów Pó?nocna Dalmacja:
Najlepsze szlaki prowadz?ce do wysp

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki