skip to navigation

Rewiry żeglarskie - CHORWACJA

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

3574 jachtów dostępnych w rewirze CHORWACJA

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Chorwacja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Kornaty / Dalmacja 4 Ocena
  • 8 Os??b / 14.27 m
  • 27.06.2020 / 7 dni
  25,0% Rabatt
 • Yachtcharter Hiszpania Lagoon 450
  Lagoon 450
  Ibiza-Formentera 4 Ocena
  • 10 Os??b / 13.96 m
  • 24.10.2020 / 7 dni
  20,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Lagoon 39
  Lagoon 39
  Morze Jo??skie 4 Ocena
  • 8 Os??b / 11.74 m
  • 21.11.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
Yachtcharter Kroatien: Rovinj - Einer der romantischsten H??fen in Istrien Czarter jacht??w Chorwacja: Rovinj - jedna z najbardziej romantycznych przystani na Istrii

Czarter jacht??w Chorwacja: Informacje o rewirze

Wielki ma??y kraj

Chorwacja ze swoim 4,5 miliona mieszka??c??w zalicza si?? do raczej ma??ych pa??stw europejskich, por??wnywalnych bardziej ze Szwajcari?? czy Dani??. Jednak w dziedzinie sport??w wodnych ten nar??d zalicza si?? do naprawd?? wielkich: rok w rok wiele tysi??cy mi??o??nik??w ??eglarstwa przybywa nad chorwacki Adriatyk. Powod??w do tego jest bez liku. To na przyk??ad r????norodno???? krajobrazu: do Chorwacji nale??y r??wno 1800 km adriatyckiego wybrze??a, nie licz??c linii brzegowych 1185 wi??kszych i mniejszych wysp, z kt??rych jedynie 66 jest zamieszkanych. Albo te?? g??sta sie?? port??w i marin. By?? mo??e to te?? ci??gle relatywnie ni??sze ceny, kt??re przyci??gaj?? turyst??w. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Chorwacja:
Najwa??niejsze wiatry nad Adriatykiem
Czarter jacht??w Chorwacja:
Skarby natury w odcieniach zieleni i szaro??ci
Yachtcharter Kroatien: Kornati - Der gr????te Nationalpark an der K??ste Czarter jacht??w Chorwacja: Kornati - Najwi??kszy park narodowy nad wybrze??em

Czarter jacht??w Chorwacja: Parki przyrodnicze

Skarby natury w odcieniach zieleni i szaro??ci

Chorwacja posiada liczne regiony, kt??re s?? krajobrazowo tak pe??ne uroku, ??e zosta??y og??oszone rezerwatami przyrody lub parkami narodowymi i podlegaj?? szczeg??lnej ochronie. Zainteresowaniem jachtowicz??w cieszy si?? pi???? z nich le????cych nad wybrze??em. Patrz??c od p????nocy na po??udnie s?? to: Park Narodowy Brijuni u p????nocnego kra??ca Istrii, Rezerwat Przyrody Telascica na p????nocno-dalmackiej wyspie Dugi Otok, Park Narodowy Kornati u wybrze??y p????nocnej Dalmacji, Park Narodowy Krka ko??o Sibenika oraz Park Narodowy Mljet na nosz??cej t?? sam?? nazw?? po??udniowo-dalmackiej wyspie. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w p????nocna Dalmacja / Kornaty:
W go??cinie u gospodarzy konob
Czarter jacht??w P????nocna Dalmacja:
Spadaj??ce z hukiem masy wody i kryszta??owo czyste baseny
Czarter jacht??w P????nocna Dalmacja / Kornaty:
Park Przyrody Telascica: Rafy, laguny i s??one jeziora
Bootscharter Kroatien: Die Bora - heftige, sto??artige B??en aus den Bergen Czarter jacht??w Chorwacja: Bora - silne, porywiste podmuchy od strony g??r

Czarter jacht??w Chorwacja: Warunki pogodowe

Najwa??niejsze wiatry nad Adriatykiem

Na Adriatyku wyr????nia si?? pi???? typowych wiatr??w: maestral, burin, bora, jugo (sirocco) i nevera. Maestral jest typowym chorwackim wiatrem letnim, wiej??cym przy pi??knej pogodzie i wysokim ci??nieniu z p????nocnego zachodu. Nocami zwykle cichnie. Osi??ga?? mo??e do 5 stopni w skali Beauforta, powoduje jednak tylko lekkie lub umiarkowane falowanie morza. Nocnym odpowiednikiem maestrala jest burin wiej??cy na Istrii z kierunku p????noc-p????nocny-wsch??d, w Dalmacji ze wsch??d-po??udniowy-wsch??d. Na kr??tko przed ??witem dmie najmocniej, aby nast??pnie nagle usta??. ??elazna regu??a: wczesno-poranny burin, popo??udniowy maestral i nocami ponownie burin oznacza utrzymanie si?? dobrej pogody. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Istria / Kvarner:
Kvarner: Zbyt piękny, aby jedynie go przepłynąć
Yacht Charter Kroatien: Porer - Leuchtturm im S??den Istriens Czarter jacht??w Chorwacja: Porer - Latarnia morska na po??udniu Istrii

Czarter jacht??w Chorwacja: Infrastruktura

600 latarni morskich i nawigacyjnych, 350 port??w i marin

Chorwacja zainwestowa??a w ostatnich latach bardzo du??o w swoj?? infrastruktur?? nautyczn??. R??wnocze??nie o bezpieczn?? nawigacj?? noc?? dba r??wno 600 latarni morskich i znak??w nawigacyjnych znajduj??cych si?? wybrze??u. Ilo???? port??w pozostaje w tyle za t?? liczb??. Spo??r??d podzielonych pomi??dzy l??d sta??y a wyspy port??w ponad 350 przeznaczonych jest dla jacht??w, z czego 45 marin oferuje obecnie kompletny serwis dla ??odzi i za????g. Dochodz?? do tego setki zatok daj??cych bezpieczne miejsce na rzucenie kotwicy. W wielu z nich znajduj?? si?? ju?? zakotwiczone boje, przy kt??rych przycumowa?? mo??na czy to bezp??atnie, czy te?? w cz????ci za pewn?? op??at??. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Chorwacja:
13.000 miejsc do cumowania w 45 marinach
Czarter jacht??w Chorwacja:
Ogromna przysta?? jachtowa w Zatoce Trieste??skiej: Marina Izola
Yachtcharter Kroatien: Adria - Istrien - Hafenort mit historischer Altstadt Czarter jacht??w Chorwacja: Adriatyk - Istria - Miasteczko portowe z historyczn?? star??wk??

Czarter jacht??w Chorwacja: Istria-Kvarner

Istria: Kraina nad morzem

Stara chorwacka m??dro???? ludowa brzmi: ???Kiedy zanurzysz sw??j palec w morzu, po????czysz si?? z ca??ym ??wiatem??? (Kad stavis prst u more, povezan si s cijelim svijetom). Przys??owie to jest nadal ??ywe w ??wiadomo??ci miejscowych. Nie ma miejsca na Istrii, najwi??kszym adriatyckim p????wyspie, kt??re by??oby oddalone od brzegu dalej ni?? 35 km, a niekt??re miasta wysuwaj?? si?? daleko w morze. Mi??dzy Triestem a Rijek?? czeka na odwiedzaj??cych ponad 1000 kilometr??w wybrze??a o niezliczonej ilo??ci zatok, ska?? i pla?? ??wirowych. Mimo relatywnie ma??ej powierzchni krajobraz jest zr????nicowany: od p??askich cypli w zachodniej cz????ci Istrii, poprzez zbocza pe??ne winnic i las??w truflowych w jej g????bi, a?? po krasowe pasma g??rskie na p????nocy. A przede wszystkim zachodnie wybrze??e Istrii poszczyci?? si?? mo??e wspania???? infrastruktur?? dla uprawiania sport??w wodnych. S?? tutaj nowoczesne mariny i miejscowo??ci portowe, kt??rych historyczne star??wki ze swoimi kr??tymi uliczkami s?? naprawd?? warte zobaczenia. CZYTAJ DALEJ>>


Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Istria:
Porty Istrii od p??łnocy na południe
Czarter jacht??w Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj??
Yacht Charter Kroatien: Markant und von weit erkennbar sind die T??rme auf Rab Czarter jacht??w Chorwacja: Charakterystyczne i rozpoznawalne w ca??ym ??wiecie wie??e Rabu

Czarter jacht??w Chorwacja: Informacje o rewirze

Kvarner: Zbyt pi??kny, aby jedynie go przep??yn????

Region Kvarneru tworz??cy wielk?? zatok?? mi??dzy Istri?? a Dalmacj?? ma naprawd?? sporo do zaoferowania pod wzgl??dem krajobrazowym. G??ry - na p????nocy Gorski Kotar ze szczytami ponad 1500 m, na wschodzie natomiast Volebit ze szczytami si??gaj??cymi powy??ej 1700 m tworz?? imponuj??c?? sceneri?? i oddzia??uj?? na ca??y region. Zatoka Kvarneru to znany rewir ??eglarski. Portami pocz??tkowymi rejs??w przez Zatok?? s?? Punat na Krk, Cres - le????cy na wyspie o tej samej nazwie jak te?? Pula na po??udniowym wierzcho??ku Istrii. Szczeg??ln?? uwag?? nale??y zwr??ci?? w tym regionie na bor??, nies??awny wiatr katabatyczny spadaj??cy z chorwackich g??r, a kt??ry bior??c pod uwag?? po??o??enie geograficzne Kvarneru, mo??e by?? tutaj bardzo silny. Z tego powodu wielu ??eglarzy przeprawia si?? jedynie pr??dko przez Kvarner w drodze mi??dzy Istri?? a Dalmacj??. I szkoda naprawd??, gdy?? region ten ma naprawd?? wiele do zaoferowania! CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Kvarner:
Losinj: Aromat bryzy morskiej i woń zi??ł
Czarter jacht??w Istria / Wenecja:
2 tygodnie Istrii i Kvarneru z odbiciem na Wenecj??
Yachtcharter Kroatien: Kornaten - Zwischen Festland und Inselwelt Czarter jacht??w Chorwacja: Kornaty - Pomi??dzy sta??ym l??dem a ??wiatem wysp

Czarter jacht??w Chorwacja: Kornaty / Dalmacja

Dryfuj??c mi??dzy l??dem a ??wiatem wysp

Dalmacja jest regionem Chorwacji wrzynaj??cym si?? mi??dzy Adriatyk a g??ry, coraz w????ej i w????ej, w miar?? przemieszczania si?? coraz dalej na po??udnie. P????nocna cz?????? Dalmacji, mi??dzy Zadarem a Primostenem, ch??tnie okre??lana jest przez ??eglarzy ca??o??ciow?? nazw?? ???Kornaty???. Ju?? to uzmys??awia, ??e na ten rewir ??eglarski rozci??gaj??cy si?? wzd??u?? wybrze??a sta??ego l??du, oddzia??uj?? przede wszystkim niezliczone po??o??one przy nim wyspy, znajduj??ce si?? od 1980 r. pod ochron?? przyrody jako Park Narodowy Kornaty. Ze swoimi ponad 150 wi??kszymi i mniejszymi wyspami archipelag ten faktycznie jest prawdziwym rajem dla ??eglarzy i mi??o??nik??w przyrody. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w P????nocna Dalmacja:
Najlepsze szlaki prowadz??ce do wysp
Czarter jacht??w p????nocna Dalmacja / Kornaty:
W go??cinie u gospodarzy konob
Bootscharter Kroatien: Das imposante Biokovo Gebirge steht unter Naturschutz Czarter jacht??w Chorwacja: Majestatyczne G??ry Biokovo znajduj?? si?? pod ochron?? przyrody

Czarter jacht??w Chorwacja: Split / Dalmacja

Wszystko przemawia za sportami wodnymi

Na po??udnie od Kornat??w Dalmacja zw????a si?? coraz to bardziej, by sta?? si?? ostatecznie jedynie pasem wybrze??a szerokim na 20 do 30 km, ograniczonym przez dochodz??ce do 1762 m G??ry Biokovo, znajduj??ce si?? pod ochron?? przyrody przez wzgl??d na wyst??puj??ce tam zjawiska krasowe. Jest wi??c oczywiste, ??e w okolicy wok???? Splitu jak r??wnie?? dalej w kierunku Dubrownika, wszystko przemawia za sporami wodnymi, ??e to morze odgrywa znacz??c?? rol?? w tym regionie. Podobnie jak w p????nocnej Dalmacji, r??wnie?? i tutaj rozrzucony jest wzd??u?? wybrze??a ca??y szereg wysp, w??r??d nich dwie wi??ksze - wyspy Hvar i Brac, ale te?? mniejsze, takie jak Solta, Vis i wiele innych. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Split / Dalmacja:
Skarby dalmackiego archipelagu
Czarter jacht??w Split / Dalmacja:
Brac: Marmur i z??ote pla??e
Charter Kroatien: In Izola ausklarieren, dann in Kroatien einklarieren Czarter jacht??w Chorwacja: Formalno??ci wyjazdowe w porcie Piran, nast??pnie wjazdowe w Chorwacji

Czarter jacht??w Chorwacja: Ports of Entry

Przepisy dotycz??ce wp??yni??cia do portu

Docieraj??c do Chorwacji drog?? morsk??, na przyk??ad ze S??owenii, Czarnog??ry czy W??och, musimy bezzw??ocznie zawin???? do najbli??szego portu otwartego dla ruchu mi??dzynarodowego (Port of Entry) i za??atwi?? wszelkie formalno??ci wymagane przy wej??ciu do portu. Od pewnego czasu istnieje nowa lista port??w wej??cia i zgodnie z ni?? przez okres ca??ego roku otwarte s?? przej??cia graniczne: Pula, Umag, Porec, Rovinj, Rasa, Rijeka, Mali Losinj, Zadar, Sibenik, Split, Dubrovnik, Ploce, Korcula, Vela Luka oraz Ubli. W sezonie otwarte s?? dodatkowe przej??cia graniczne. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Chorwacja:
Patenty ??eglarskie i uprawnienia radiooperatora
Yachtcharter Kroatien: Die Blaue Flagge zeichnet umweltbewusste Marinas aus Czarter jacht??w Chorwacja: Niebieska flaga oznaczaj??ca ??wiadome ekologicznie mariny

Czarter jacht??w Chorwacja: Nowo??ci z rewiru

??wiadomo???? ekologiczna chorwackich marin

Infrastruktura chorwacka staje si?? coraz lepsza, a we wszystkich miejscowo??ciach wyrastaj?? coraz to nowe mariny. Zar??wno jednak w nowych jak i w starych marinach, szczeg??ln?? uwag?? po??wi??ca si?? jednemu: ochronie ??rodowiska naturalnego. Mariny ??wiadome ekologicznie ??atwo rozpozna??. S?? oznakowane niebiesk?? flag??. Chorwackie wybrze??e nie na darmo szczyci si?? tym, ??e jest najczystszym kawa??kiem wybrze??a w obszarze ca??ego Morza ??r??dziemnego. I tak powinno zosta??. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Chorwacja:
600 latarni morskich i nawigacyjnych, 350 port??w i marin
Czarter jacht??w Chorwacja:
13.000 miejsc do cumowania w 45 marinach
Jachtcharter Kroatien - Marina Sukosan in Dalmatien Czarter jacht??w Chorwacja: Marina Sukosan w Dalmacji

Czarter jacht??w Chorwacja: Infrastruktura

13.000 miejsc do cumowania w 45 marinach

Mi??dzy Umagiem w p????nocnej Istrii a Dubrownikiem w po??udniowej Dalmacji do dyspozycji s?? aktualnie 45 mariny. ????cznie oferuj?? 13.000 miejsc do cumowania, z czego dwie trzecie wynajmowane jest sta??ym u??ytkownikom zagranicznym, przede wszystkim z Austrii i Niemiec. Ledwie po??owa marin nale??y do pa??stwowej sieci ACI (Adriatic Croatia International Club). Pozosta??e s?? prowadzone ca??kowicie prywatnie. Mariny odr????niaj?? si?? od 300 ???normalnych??? przystani przede wszystkim dzi??ki serwisowi dla ??odzi i za??ogi: jako wymagania minimalne uwa??ane s?? w zale??no??ci od kategorii m.in. dost??p do wody i zaopatrzenie w energi?? elektryczn?? na nabrze??u, instalacje sanitarne, pralka i suszarka, recepcja, miejsca parkingowe, instalacje do wodowania ??odzi, jak slip, ??uraw albo d??wig bramowy, warsztaty dla serwisowania ??odzi, mo??liwo??ci dokonania zakup??w jak r??wnie?? restauracja i kawiarnia. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Chorwacja:
600 latarni morskich i nawigacyjnych, 350 port??w i marin
Charter Kroatien: Sportboot-F??hrerschein See Czarter jacht??w Chorwacja: Patent jachtowego sternika morskiego

Czarter jacht??w Chorwacja: Prawo

Patenty ??eglarskie i uprawnienia radiooperatora

Aby porusza?? si?? po chorwackich wodach przybrze??nych, osoba prowadz??ca ????d?? musi posiada?? odpowiednie uprawnienia, mianowicie patent sternika jachtowego, pozwalaj??cy na p??ywanie ??odzi?? po podobnych wodach w kraju zamieszkania. Dla ??eglarzy niemieckich to patent sternika morskiego ??odzi sportowej - Sportboot-F??hrerschein See (SBF See), dla ??eglarzy austriackich urz??dowe ??wiadectwo posiadania uprawnie?? do prowadzenia ??odzi 2-4 albo odpowiednio International Certificate for Operators of Pleasure Craft. Obywatele Szwajcarii wykaza?? musz?? si?? co najmniej patentem sternika jachtowego morskiego (B), polscy natomiast najcz????ciej dowolnym patentem ??eglarskim (np. Polskiego Zwi??zku ??eglarskiego). Dodatkowo przynajmniej jeden z cz??onk??w za??ogi musi posiada?? ??wiadectwo radiooperatora UKF (nie musi to by?? sternik). CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Chorwacja:
Przepisy dotycz??ce wp??yni??cia do portu
Czarter jacht??w Chorwacja:
Chorwacja ????da podatku turystycznego
Yachtcharter Kroatien: Touristensteuer - Bezahlen muss jedes Crewmitglied Czarter jacht??w Chorwacja: Podatek turystyczny - do zap??acenia przez ka??dego cz??onka za??ogi

Czarter jacht??w Chorwacja: Nowo??ci z regionu

Chorwacja ????da podatku turystycznego

Istnia?? w??a??ciwe zawsze - chorwacka wersja naszej op??aty klimatycznej. Jednak jak dot??d ma??o kt??ry ??eglarz to zauwa??a??. Podatki pobierane by??y bezpo??rednio w marinie i kierowane stamt??d dalej do urz??d??w. Teoretycznie. Gdy?? praktycznie znika??y cz????ciej w kieszeniach w??a??cicieli przede wszystkim mniejszych marin. ??odzie kotwicz??ce poza marinami zasadniczo nie p??aci??y nic. Od sezonu 2009 uleg??o to jednak zmianie. Podatek naliczany jest na podstawie listy za??ogi od pocz??tku rejsu i op??acany w bazie wjazdowej. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Chorwacja:
Patenty ??eglarskie i uprawnienia radiooperatora
Czarter jacht??w Chorwacja:
Przepisy dotycz??ce wp??yni??cia do portu

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki