skip to navigation

Rewiry żeglarskie - CYKLADY / MORZE EGEJSKIE

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

551 jachtów dostępnych w rewirze CYKLADY / MORZE EGEJSKIE

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Chorwacja More 55
  More 55
  Split / Dalmacja 4 Ocena
  • 10 Os??b / 16.7 m
  • 22.08.2020 / 7 dni
  30,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Os??b / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter Chorwacja Merry Fisher 895
  Merry Fisher 895
  Kornaty / Dalmacja 4 Ocena
  • 4 Os??b / 8.9 m
  • 15.08.2020 / 7 dni
  28,0% Rabatt
Bootscharter Kykladen: Zeugnisse der Antike - Wachturmruine auf Naxos Czarter jacht??w Grecja: ??wiadectwa czas??w antycznych - ruiny wie??y obronnej na Naxos

Czarter jacht??w Grecja: Informacje o rewirze

Per??y Hellady

W odleg??o??ci jedynie dnia rejsu od Aten zaczyna si?? ju?? archipelag Cyklad. To wi??cej ni?? 220 wysp le????cych rzadko w wi??kszej odleg??o??ci od siebie ni?? p????dniowy dystans (25 mil morskich), a najcz????ciej z jednej wyspy zobaczy?? mo??na ju?? kolejne. Nie musimy trzyma?? si?? wi??c ??ci??le wytyczonego wcze??niej planu rejsu, mog??c postanowi?? co?? r??wnie?? zupe??nie spontanicznie wed??ug ch??ci i upodobania. ??eglujemy po prostu w kierunku zapowiadaj??cym si?? obiecuj??co albo te??, w kt??rym wypatrzyli??my w??a??nie co?? interesuj??cego. W czasach antycznych wyspy tworzy??y kr??g wok???? ??wi??tej wyspy Delos, st??d archipelag zwany by?? Cykladami (???pier??cie?? wysp???), podczas gdy grupa wysp le????cych po zewn??trznej tego kr??gu nosi??a nazw?? Sporady (???rozrzucone wyspy???). Cyklady maj?? do zaoferowania wszystko, czego sobie tylko mo??emy ??yczy?? b??d??c ???????dnym wra??e?? i odpoczynku turyst?????: samotne, ma??e wysepki o cichych pla??ach i miejscach kotwicznych - ale te?? ekskluzywne ??ycie nocne na wyspach Mykonos czy Paros.. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Cyklady:
Siedmiodniowy rejs z Lawrio przez Cyklady
Charterboot Kykladen - Malerische Bucht Vourkari Czarter jacht??w Cyklady: Malownicza Zatoka Vourkari

Czarter jacht??w Grecja: Proponowana trasa rejsu

Siedmiodniowy rejs z Lawrio przez Cyklady

Wyspy Cyklad??w w wi??kszo??ci le???? tak blisko od siebie nawzajem, ??e przy zr??cznym wyborze trasy sp??dzi?? mo??na ka??dy dzie?? na innej wyspie. Takim sposobem podczas tygodniowego rejsu widzimy ju?? od samego portu wyj??cia pi???? kolejnych wysp. W przypadku tej akurat propozycji trasy rejsu s?? to Kea, Syros, Paros, Serifos oraz Kynthos. Portem wyj??ciowym jest marina w Lawrio. Poszczeg??lne etapy licz?? sobie z regu??y 20 do 30 mil morskich, w ten spos??b pokonujemy ????cznie jakie?? 150 mil. ??egluj??c przy pierwszym i ostatnim odcinku oko??o 20 mil morskich wi??cej, ten sam rejs mo??emy rozpocz???? te?? od Aten. To wspania??a mieszanka samotno??ci i zgie??ku, gdy?? spokojne zatoczki znajduj?? si?? w programie na r??wnie z pe??nymi ??ycia miastami portowymi. CZYTAJ DALEJ>>
Yachtcharter Kykladen: Buchten, ganz f??r sich alleine Czarter jacht??w Cyklady: Zatoki, tylko i wy????cznie dla nas

Czarter jacht??w Grecja: Sprawozdanie z rejsu

Dzi?? impreza, jutro pewna zatoka: skaczemy mi??dzy wyspami Cyklad

Wyspy greckie to znane i popularne od lat miejsce sp??dzania urlopu, atrakcyjne w r??wnym stopniu dla turyst??w indywidualnych jak i wycieczek zorganizowanych. Szczeg??lnym prze??yciem jest mo??liwo???? poznania archipelagu na jachcie ??aglowym, zw??aszcza, ??e wiele wysp oddalonych jest od siebie o jedynie par?? mil morskich. W ten spos??b mo??na z ??atwo??ci?? ???skaka????? od wyspy do wyspy. Odmiana taka dodaje uroku ??eglowaniu po Cykladach: dzi?? gdzie?? impreza, jutro z kolei spokojna zatoczka b??d?? daj??cy ochron?? port. W podr????y sp??dzili??my dwa tygodnie: ??egluj??c od Lavrion niedaleko Aten do Mykonos, od Ios na Santoryn. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Morze Egejskie:
Egina: Wyspa pistacji
Czarter jacht??w Cyklady:
Siedmiodniowy rejs z Lawrio przez Cyklady
Charter ??g??is: Pistazien aus Aegina sind National Knabberei Czarter jacht??w Morze Egejskie: Pistacje z Eginy to narodowy chrupi??cy przysmak

Czarter jacht??w Grecja: Polecane wyspy

Egina: Wyspa pistacji

Chc??c uciec przed wielkomiejskim po??piechem, wielu Ate??czyk??w przenosi si?? na weekend na jedn?? z argo-saro??skich wysp. Egina przyk??adowo osi??galna jest w p???? godziny szybk?? ??odzi?? z Pireusu. Wyspa ta ma do zaoferowania, poza spokojem i pla????, r??wnie?? wiele zabytk??w historycznych. Egina zwana jest cz??sto wysp?? pistacji. I ju?? w tutejszym porcie zobaczy?? mo??na, dlaczego: pikantne orzeszki kupimy na straganach kilogramami. S?? niezwykle popularne w ca??ej Grecji pod nazw?? "Aeginis" i uznawane za towar z najwy??szej p????ki mi??dzy pistacjami. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Cyklady:
Siedmiodniowy rejs z Lawrio przez Cyklady
Czarter jacht??w Morze Egejskie:
Odkrywcza wyprawa kulinarna przez Ateny i Pireus
Yacht Charter ??g??is - Die griechische K??che ist besser als ihr Ruf Czarter jacht??w Morze Egejskie: Kuchnia grecka jest jeszcze lepsza ni?? jej s??awa

Czarter jacht??w Grecja: Polecane restauracje

Odkrywcza wyprawa kulinarna przez Ateny i Pireus

Czarowi Grecji ma??o kto potrafi si?? oprze??. Mi??o??nicy tego kraju ub??stwiaj?? Grecj?? za uprzejmo???? ludzi, pi??kno zatok i intensywno???? gry kolor??w wody. Jednak ma??o kto zachwyca si?? kuchni?? greck??, a ma ona niejedno do zaoferowania. Nasz?? odkrywcz?? wypraw?? kulinarn?? rozpocz??li??my w Atenach. To milionowe miasto sprawia w pierwszym momencie na odwiedzaj??cych wra??enie zagonionego, a nawet dosy?? chaotycznego. Nad miastem wisi ponadnormalny poziom ha??asu i chmura smogu, a w popo??udniowym skwarze niejednej osobie brakuje nieraz wr??cz powietrza do oddychania. Przepi??kna star??wka i historyczne zabytki miasta rekompensuj?? jednak i pozwalaj?? zapomnie?? o wszelkich niedogodno??ciach. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Morze Egejskie:
Egina: Wyspa pistacji

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki