skip to navigation

Rewiry żeglarskie - WYSPY KANARYJSKIE

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

67 jachtów dostępnych w rewirze WYSPY KANARYJSKIE

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Hiszpania Sun Odyssey 44i
  Sun Odyssey 44i
  Wyspy Kanaryjskie 4 Ocena
  • 8 Os??b / 13.75 m
  • 12.06.2021 / 7 dni
  24,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Os??b / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter Chorwacja Bavaria Cruiser 45
  Bavaria Cruiser 45
  Kornaty / Dalmacja 4 Ocena
  • 8 Os??b / 14.27 m
  • 27.06.2020 / 7 dni
  45,0% Rabatt
Charter Kanaren: Teneriffa - Los Gigantes sind eine ber??hmte Felsformation Czarter jacht??w Kanary: Teneryfa - S??ynne formacje skalne Los Gigantes

Czarter jacht??w Kanary: Informacje o rewirze

Wyspy wiecznej wiosny

Wyspy Kanaryjskie to najdalej na po??udnie wysuni??te forpoczty Europy. I nie bez podstaw nazywane s?? ???Wyspami wiecznej wiosny???. Le???? na 28 r??wnole??niku, a tym samym tak daleko ju?? na po??udnie jak Sahara. Takie po??o??enie sprawia, ??e Kanary to ca??oroczny rewir ??eglarski. Wszyscy spragnieni s??o??ca z pewno??ci?? b??d?? si?? czu?? tutaj wy??mienicie. A co wi??cej: nawet dla do??wiadczonych ??eglarzy rewir stanowi prawdziwe wyzwanie, gdy?? wyst??puje tutaj sporo wiatr??w. Mo??emy przeby?? kr??tkie odcinki od wyspy do wyspy, ciesz??c si?? przy tym si??ami natury i d??ugimi falami Atlantyku. Przy odrobinie szcz????cia towarzyszy?? nam b??d?? delfiny albo nawet walenie. CZYTAJ DALEJ>>
Yachtcharter Gran Canaria: Anlegestelle in der D??mmerung Czarter jacht??w Gran Canaria: Przysta?? o brzasku poranka

Czarter jacht??w Kanary: Polecane wyspy

Gran Canaria

Najbardziej urocza krajobrazowo spo??r??d Wysp Kanaryjskich jest Gran Canaria. Jest r??wnie?? coraz popularniejsza w??r??d mi??o??nik??w ??eglarstwa. Rewir jest wymagaj??cy i stanowi dla za??ogi wyzwanie. Zej??cia na l??d wynagradza jednak??e wszelkie trudy i niedogodno??ci. W stolicy Las Palmas czy te?? w malowniczej miejscowo??ci rybackiej Puerto de Mogan prze??y?? mo??emy prawdziw?? fascynacj?? Wyspami Kanaryjskimi: rozkosze kulinarne, oryginalny styl ??ycia i t??tni??ce ??ycie nocne w parze z sympatycznymi miejscami cumowniczymi... CZYTAJ DALEJ >>
Yachtcharter Teneriffa: Die Promenade in Las Galletas Czarter jacht??w Teneryfa: Promenada nadmorska w Las Galletas

Czarter jacht??w Kanary: Nowo??ci z rewiru

Nowa marina na po??udniu Teneryfy

Las Galletas to niewielka miejscowo???? rybacka na po??udniowym kra??cu Teneryfy, gdzie jeszcze dzisiaj rybacy wystawiaj?? swoje po??owy na licznych straganach wprost z sieci. Dzi??ki przyjemnym promenadom, licznym restauracjom i dobrym mo??liwo??ciom zrobienia zakup??w, miejscowo???? od dawna uznawana jest za miejsce warte polecenia. Mo??na poza tym tutaj r??wnie?? zawsze wygodnie stan???? na kotwicy.

A to dzi??ki temu, ??e w Las Galletas po d??ugo trwaj??cych pracach budowlanych oddano do u??ytku ostatnio nowoczesn?? marin??, oferuj??c?? ????cznie 153 miejsca cumownicze dla jacht??w o d??ugo??ci do 20 metr??w. Przy ka??dym miejscu do dyspozycji s?? pr??d i woda. Przez lata ta ma??a przysta?? by??a jedyn?? mo??liwo??ci??, ??eby stan???? tutaj na kotwicy i nie zapewnia??a do tego ??adnych wyg??d. Dzisiaj spokojnie mo??emy, wiedz??c, ze jacht stoi bezpiecznie zacumowany w marinie, odda?? si?? kontemplacji Las Galletas, za??atwianiu sprawunk??w czy rozkoszom kulinarnym.
Charter Kanaren: Gro??e Wellen und starker Wind Czarter jacht??w Kanary: Wielkie fale i silny wiatr

Czarter jacht??w Kanary: Wiatr

Wielkie fale, silny wiatr

Wyspy Kanaryjskie to rewir o prawdziwie silnych wiatrach, zupe??nie nie daj??cy por??wna?? si?? z Morzem ??r??dziemnym. I z pewno??ci?? nie dla ludzi lubi??cych ??eglowanie dla samego relaksu, naprawd?? odpowiednie za to miejsce dla ???zapalonych ??eglarzy???! Taki wniosek wyci??gn????a przynajmniej Doris B. z Augsburga, ??egluj??c z ko??cem grudnia na Lanzarote: ???L??dowali??my ju?? przy 8 Bft. i ze swojej strony mog?? powiedzie??, ??e naprawd?? si?? przestraszy??am, kiedy us??ysza??am, ??e Kanary s?? rewirem bardzo silnych wiatr??w. M??j m???? z moim synem, obaj zapaleni ??eglarze, uwa??ali, ??e jest to oczywi??cie ??wietna sprawa, m??j syn stwierdzi?? nawet: to nie wiedzia??a?? tego, kiedy rezerwowa??a?? jacht? I kiedy pierwszej nocy wiatr gra?? tak mocno na wantach, ??e za nic nie mog??am zasn????, poczu??am si?? naprawd?? nieco niepewnie. Obaj panowie musieli mi obieca??, ze na pierwszy raz po??eglujemy ???na rozgrzewk????? tylko w pobli??u przystani a wieczorem zacumujemy znowu w naszym porcie macierzystym. Tak te?? zrobili??my, sp??dzaj??c przepi??kny dzie?? pod ??aglami, przy sporej fali i silnym wietrze - po??eglowali??my nawet do wyspy le????cej nieopodal Caralejo, a ja oswoi??am si?? w ko??cu troch?? z wielk?? fal?? i silnym wiatrem. I ku mojej uciesze przez dwa dni mieli??my nast??pnie 3 Bft. Tego rewiru nie da si?? jednak w ??adnym razie por??wna?? z Morzem ??r??dziemnym. ??eglowanie jak tam - od mariny do mariny nie jest tutaj ju?? takie proste a w ci??gu tygodniowego rejsu nawet trudne do zrealizowania. Tak wi??c wszystkim ??eglarzom, szukaj??cym przede wszystkim pe??nego spokoju relaksu pod ??aglami, odradza??abym raczej ten rewir... Dla moich obu m????czyzn by??o to jednak miejsce jak najbardziej w??a??ciwe, nawet i ja wybra??abym si?? ch??tnie raz jeszcze. Niemniej, jak przyjrza??am si?? po tym wszystkim statystykom wiatru na windfinder - to naprawd?? tylko w okresie zimowym :-)"
Yachtcharter Kanaren: Teneriffa - Playa de las Teresitas Czarter jacht??w Kanary: Teneryfa - Playa de las Teresitas

Czarter jacht??w Kanary: Proponowana trasa rejsu

Egzotyczne pi??kno: Gran Canaria, La Gomera, Teneryfa

Nie znajdziemy tutaj raf koralowych, trzeba to przyzna??. Muzyka i ??ycie Wysp Kanaryjskich s?? jednak o wiele bardziej karaibskie ni?? znane nam z hiszpa??skiego sta??ego l??du. A od czasu, kiedy Krzysztof Kolumb wyruszy?? st??d na kontynent ameryka??ski, rozwin????y si?? r????norodne relacje z Ameryk?? Po??udniow??. Korzystne ceny po????cze?? lotniczych pozwalaj?? zrobi?? sobie r??wnie?? jednotygodniow?? wycieczk??, wyrywaj??c si?? z p????nocnoeuropejskiej paskudnej zimowej aury. Wyspy ze swoimi robi??cymi wra??enie pejza??ami i umiarkowanymi temperaturami s?? bowiem przede wszystkim zim?? prawdziwym rewirem marze??. CZYTAJ DALEJ>>
Yacht Charter Kanaren - Topspeed - Auf Halbwindkurs bei 4-5 Bft schaffen wir 11,4 Knoten Czarter jacht??w Kanary: Top speed - Przy kursie p????wiatr i 4-5 Bft osi??gamy 11,4 w??z????w

Czarter jacht??w Kanary: Sprawozdanie z rejsu

Mkn??c na ??aglach przez kr??lestwo Neptuna

Po niezliczonych zimnych i mokrych dniach rejsu po Morzu P????nocnym i Ba??tyku, nasz przewodnik obieca?? nam po Wyspach Kanaryjskich jedno: ??rednia si??a p????nocno-wschodniego pasatu dla obszaru morza wok???? Kanar??w wynosi 15 - 20 w??z????w, a wi??c jakie?? 5 do 6 Bft., przy czym nie odnosi si?? to do rejonu le????cego w zasi??gu oddzia??ywania wysp. W kana??ach mi??dzy wyspami wiatry pasatowe spr????ane s?? niczym w dyszy przez wysokie brzegi i przyspieszane dodatkowo przez efekt Venturiego. Przyspieszenie wiatru wynosi tutaj cz??sto 10 do 15 w??z????w, co oznacza jakie?? 3 Bft, a fale osi??gaj??ce wysoko???? do 6 m nie s?? niczym niezwyk??ym. S??ucha si?? tego by?? mo??e do???? koszmarnie, jednak??e strefy silnych wiatr??w s?? tutaj dobrze znane. Niemniej ??eglowanie zdolnym do p??ywania statkiem i z dobrze przygotowan?? za??og?? stanowi tutaj prawdziw?? przyjemno????. Bo w jakim rewirze ??eglarskim mamy zagwarantowany silny wiatr przy jednocze??nie s??onecznej pogodzie? A jak to wygl??da w rzeczywisto??ci, pokaza?? mia?? nam tegoroczny rejs pod ??aglami. CZYTAJ DALEJ>>
Jachtcharter Kanaren - Wale nahe der K??ste Gomeras Czarter jacht??w Kanary: Walenie w pobli??u wybrze??a Gomery

Czarter jacht??w Kanary: Przyroda

Bliskie spotkanie z waleniami i delfinami

??egluj??c mi??dzy Gomer?? a Teneryf?? do??wiadczy?? mo??emy spektakularnych prze??y??: tak samo cz??sto spotkamy tutaj liczne walenia jak te?? stada delfin??w, kt??re ciekawskie i rozbawione dochodz?? do ??odzi p??yn??c kawa??ek z nami. Zaobserwowano tutaj ju?? 21 gatunk??w delfin??w, z czego sze???? to stali bywalcy tych w??d. Najcz????ciej zobaczy?? mo??na butlonosy. Maj?? one 3 do 4 metr??w d??ugo??ci, ciemne umaszczenie od g??ry i jasne podbrzusza. Te inteligentne ssaki niejednokrotnie godzinami towarzysz?? ??odziom.

Maj??c nieco wi??cej szcz????cia albo te?? odrobin?? lepszy wzrok wypatrzy?? mo??na walenie. Szanse na to s?? zreszt?? ca??kiem niez??e: spora populacja tych dystyngowanych ssak??w ma bowiem tutaj w??a??nie swoje siedliska. W pobli??u wybrze??y Gomery zobaczymy grindwale i wale dziobog??owe, a niekiedy udaje si?? zaobserwowa?? te?? walenie, takie jak kaszaloty, finwale, p??etwale kar??owate czy sejwale. Liczebno???? stada szacowana jest na oko??o 300 osobnik??w, przy czym zwierz??ta s?? niezmiernie p??ochliwe. Rozpoznamy tych mieszka??c??w morza o d??ugo??ci 6 do 7 metr??w po ich zaokr??glonych p??etwach grzbietowych i oczywi??cie charakterystycznej fontannie wody wypuszczanej z nozdrzy.
Yachtcharter Lanzarote: Karge Sch??nheit - Aus Moosen, Flechten und Steinen entsteht ein faszinierendes Farbspiel Czarter jacht??w Lanzarote: Pustynne pi??kno - fascynuj??ca gra kolor??w powsta??a z mch??w, porost??w i kamieni

Czarter jacht??w Kanary: Polecane wyspy

Lanzarote: Surrealistyczny krajobraz ksi????ycowy

Nie ma bardziej oryginalnej wyspy ni?? Lanzarote. Mo??e si?? tutaj zdarzy??, ??e przez p???? roku nie spadnie prawie kropla deszczu. Na pierwszy rzut oka ukazuje si?? nam wtedy wysuszony krajobraz spalonej s??o??cem ziemi albo rumowiska czarnych kamieni wulkanicznych. Pierwsze wra??enie bywa jednak mylne: Pokryte mchem i porostami kamienie s?? cz????ci?? niewiarygodnie fascynuj??cej gry kolor??w, a r??wnie?? tu i ??wdzie mi??dzy przer????nymi odcieniach szaro??ci tej kamienistej pustyni skrywaj?? si?? zaskakuj??ce po??acie zieleni. Dolina 100 palm w pobli??u Har??a oraz przemy??lnie po??o??ona winnica ko??o La Geria to jedynie dwa na to przyk??ady. CZYTAJ DALEJ>>
Yachtcharter Kanaren: Alles ??berragend - Der Pico de Teide von Gomera aus gesehen Czarter jacht??w Kanary: Przerastaj??cy wszelkie wyobra??enia - Pico de Teide widziany z Gomery

Czarter jacht??w Kanary: Sprawozdanie z rejsu

Zmierz si?? z przekroczeniem Atlantyku

Kt???? nie ??yczy??by sobie znale???? si?? w ciep??ych krajach, kiedy zim?? ch??odny wiatr wieje nad polodowcowymi jeziorami a ch????d przeszywa do szpiku ko??ci. Tylko dlaczego dla wszystkich pasjonat??w ??eglarstwa musz?? to by?? od razu zawsze najbardziej znane Karaiby? Tak jak pi??kne s?? Grenadyny, tak samo d??uga i droga jest tam podr????. Droga natomiast do Wysp Kanaryjskich to nawet nie po??owa tego. Z ko??cem pa??dziernika 1998 postanowili??my sprawdzi??, czy w bazach noclegowych Maspalomas i las Americas rzeczywi??cie k????bi si?? jedynie od turystyki masowej. Poniewa?? w listopadzie na Teneryfie i Gran Canaria ??eglarze przygotowuj?? si?? do przekroczenia Atlantyku, musi te?? istnie?? mo??liwo???? znalezienia jachtu na rejs. I znale??li??my go: Skipper 53 ??Medusa??, licz??cy sobie 16,80 metra d??ugo??ci, ??egluj??cy przed t?? d??ug?? tras?? przez wielka wod?? dziesi???? dni po zachodnich Kanarach. CZYTAJ DALEJ>>

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki