skip to navigation

Rewiry żeglarskie - PORTUGALIA

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

32 jachtów dostępnych w rewirze PORTUGALIA

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Os??b / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter Chorwacja Dufour 48 Catamaran
  Dufour 48 Catamaran
  Kornaty / Dalmacja 4 Ocena
  • 10 Os??b / 14.7 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  30,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Sun Odyssey 349
  Sun Odyssey 349
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 6 Os??b / 10.34 m
  • 25.07.2020 / 7 dni
  20,0% Rabatt
Charter Portugal - Portugals K??sten Czarter jacht??w Portugalia: Pot????ne fale Atlantyku rozbijaj??ce si?? o p????nocne wybrze??e

Czarter jacht??w Portugalia: Wybrze??a

Wielkie fale Atlantyku

Warunki klimatyczne panuj??ce mi??dzy p????nocn?? a po??udniow?? cz????ci?? wybrze??a Portugalii s?? niezwykle zr????nicowane. Na p????nocy odciska si?? wyra??nie wp??yw Atlantyku: woda jest zimna a Atlantyk zalewa niestrudzenie wybrze??e pot????nymi falami. Nie ??egluje tutaj nikt. Zupe??nie co innego jednak na po??udniu (gdzie znajduj?? si?? zreszt?? wszystkie portugalskie bazy czarterowe): na po??udnie od uj??cia Tagu w pobli??u Lizbony morze staje si?? coraz to spokojniejsze a temperatura powietrza wzrasta. A kiedy miniemy ju?? przyl??dek Sao Vicente, region wykazuje ju?? wyra??nie cechy ??r??dziemnomorskie. Stroma z pocz??tku linia brzegowa opada w miar?? posuwania si?? na wsch??d coraz to bardziej. Poprzerywana jest bia??ymi piaszczystymi pla??ami i wraz z rzek?? Guadiana osi??ga granic?? z Hiszpani??. ??egluj??c wzd??u?? wybrze??a Algarve w kierunku na wsch??d czujemy naprawd?? wp??yw blisko??ci Morza ??r??dziemnego: z jednej strony umiarkowany klimat, z drugiej natomiast niezwykle spokojna woda, przyjemnie ciep??a i maj??ca zielonkawo-b????kitn?? barw??.
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Portugalia:
Algarve: S??oneczna per??a Portugalii
Czarter jacht??w Portugalia:
Porty i mariny od Lagos a?? po rzek?? Gwadiana
Yachtcharter Portugal: Sandsteinfelsen bei Portimao - Von der Erosion zu Skulpturen geformt Czarter jacht??w Portugalia: Piaskowce przy Portimao - ukszta??towane przez erozj?? niczym rze??by

Czarter jacht??w Portugalia: Informacje o rewirze

Algarve: S??oneczna per??a Portugalii

Panuj??cy przez ca??y rok ??agodny klimat, b????kitne niebo, zach??caj??cy do odwiedzin, pe??en zieleni krajobraz, poro??ni??te migda??owcami i drzewkami pomara??czowymi okolice, 300 dni s??onecznych w ci??gu roku - w skr??cie: to Algarve, najdalej na po??udnie wysuni??ta cz?????? Portugalii. Ca??y pas wybrze??a zajmuje rozleg???? powierzchni?? o d??ugich pla??ach pomi??dzy rze??bionymi przez erozj?? ska??ami piaskowca, przy czym na zach??d wybrze??e jest znacznie bardziej strome, opadaj??c znowu coraz ??agodniej od wschodu. Na zach??d od Faro spotka?? mo??na przede wszystkim wybrze??a klifowe. Znajdziemy tutaj liczne groty, jaskinie, tunele i wod?? we wszystkich odcieniach od turkusowego po ciemny b????kit. Ten odcinek wybrze??a, kt??ry najlepiej pozna?? mo??na ??odzi??, to prawdziwy raj dla nurk??w, mi??o??nik??w snorkelingu i p??ywak??w. Na wsch??d od Faro przewa??aj?? d??ugie piaszczyste pla??e, a im dalej posuwamy si?? wzd??u?? linii brzegowej na wsch??d, tym robi si?? bardziej p??asko. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Portugalia:
Porty i mariny od Lagos a?? po rzek?? Gwadiana
Czarter jacht??w Portugalia:
Lizbona: Jedno z najpi??kniejszych miast portowych ??wiata
Yacht Charter Portugal: Lagos - Von bizarren Sandsteinformationen flankiert Czarter jacht??w Portugalia: Lagos - w otoczeniu niezwyk??ych formacji piaskowca

Czarter jacht??w Portugalia: Infrastruktura ??eglarska

Porty i mariny od Lagos a?? po rzek?? Gwadiana

Infrastruktura ??eglarska u portugalskiego wybrze??a Algarve nie jest szczeg??lnie rozbudowana, tym nie mniej znajdziemy tutaj jak???? garstk?? marin, port??w, pomost??w i przystani. Wielkie mariny to - patrz??c od zachodu na wsch??d: Lagos, Portimao, Vilamoura, Faro, Olhao, Tavira oraz marina rzeczna na rzece Gwadiana, stanowi??cej naturaln?? granic?? mi??dzy Portugali?? a Hiszpani??. Rozleg??e laguny Ria Farmosa, na wsch??d od Faro oraz rzeka Gwadiana dysponuj?? ponadto licznymi os??oni??tymi kotwicowiskami. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Portugalia:
Lizbona: Jedno z najpi??kniejszych miast portowych ??wiata
Czarter jacht??w Portugalia:
W ci??gu tygodnia od Vilamoura przez ca??e Algarve
Yachtcharter Portugal: Felswand im Sonnenlicht Czarter jacht??w Portugalia: Bogate w jaskinie i groty wybrze??e na zach??d od Faro

Czarter jacht??w Portugalia: Nurkowanie

Podwodna podr???? pe??na odkry??

Przy Algarve mo??emy nurkowa?? przez ca??y rok, przede wszystkim przy zachodniej cz????ci po??udniowego wybrze??a: znajdziemy tutaj rafy skalne, bogat?? faun?? i flor?? morsk?? a tak??e le????ce na niewielkiej g????boko??ci wraki statk??w. Promienie s??oneczne i spokojne morze gwarantuj?? natomiast dobr?? z regu??y widoczno????. Nad Pria da Marinha, na wsch??d od Carvoeiro oraz nad Ponta da Piedade, na zach??d od Lagos znajduj?? si?? odpowiednie tereny dla amator??w snorkelingu, przy czym najlepsz?? por?? dnia na p??ywanie z fajk?? jest czas, kiedy podnosi si?? woda. Podczas odp??ywu zachowa?? powinni??my ostro??no????, gdy?? pr??dy g????binowe s?? w??wczas szczeg??lnie silne.
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Portugalia:
W ci??gu tygodnia od Vilamoura przez ca??e Algarve
Bootscharter Portugal: Alfama - Der ??lteste Stadtteil Lissabons liegt am Fu??e des Bergbergs Czarter jacht??w Portugalia: Alfama - najstarsza cz?????? Lizbony po??o??ona u st??p wzg??rza zamkowego

Czarter jacht??w Portugalia: Polecane miasta

Lizbona: Jedno z najpi??kniejszych miast portowych ??wiata

"Kto nie widzia?? Lizbony, nie widzia?? dot??d niczego pi??knego" - m??wi stare porzekad??o i rzeczywi??cie co?? w tym jest, bo Lizbona le????ca nad ogromnym naturalnym portem, w kt??rym miejsce znalaz??yby wszystkie floty ??wiata, jest zawsze warta przerwania rejsu statkiem czy te?? oddzielnej podr????y. Tutaj historia, architektura miasta i pi??kno krajobrazu ????cz?? si?? w doskona???? kompozycj??. I jak przed 500 laty Torre de Belem wita??o nad brzegiem Tagu powracaj??cych z Nowego ??wiata ??eglarzy, tak samo dzisiaj wita ka??dego przybysza. Niegdy?? ta imponuj??ca wie??a by??a cz????ci?? instalacji obronnych przy bramach miasta. Swoj?? s??aw?? Lizbona zdoby??a dzi??ki wyprawom odkrywczym Henryka ??eglarza w 15 wieku, pod kt??rego dow??dztwem odkryto Mader??, Azory oraz Wyspy Zielonego Przyl??dka. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Portugalia:
W ci??gu tygodnia od Vilamoura przez ca??e Algarve
Czarter jacht??w Portugalia:
Algarve: Wszechobecne wp??ywy Maur??w
Bootscharter Portugal: Postkartenmotiv - Felsenk??ste vor Lagos Czarter jacht??w Portugalia: Motyw poczt??wkowy - skaliste wybrze??e w pobli??u Lagos

Czarter jacht??w Algarve: Sprawozdanie z rejsu

W ci??gu tygodnia od Vilamoura przez ca??e Algarve

Rozpoczynamy nasz rejs: wyp??ywamy obieraj??c kurs 180 stopni z mariny Vilamoura, przygrzewa s??o??ce, wieje orze??wiaj??cy, ciep??y wietrzyk, a przed nami rozci??ga si?? bezkresny, ciemnogranatowy Atlantyk. Jest ju?? listopad, jednak??e termometr wskazuje przyjemne 21 stopni - to typowe dla Algarve, gdzie nawet w sezonie zimowym jest ??adnie i s??onecznie. Mamy przed sob?? ca??y wymarzony tydzie?? nad po??udniowym wybrze??em Portugalii. Najpierw pop??yniemy nieco d??u??sz?? tras?? na zach??d a?? do Lagos, a nast??pnie kr??tszymi ju?? etapami z powrotem na wsch??d przez Poritm??o, Albufeira oraz laguny Faro i Olhao. G????wnym punktem naszego programu b??dzie natomiast rejs po rzece Gwadiana. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Portugalia:
Nowe mariny od Lizbony po Gibraltar
Czarter jacht??w Portugalia:
Algarve: Wszechobecne wp??ywy Maur??w
Charter Portugal Algarve: Lebensart - Im Hinterland geht das Leben wie eh und je seinen gem??chlich-tr??gen Gang Czarter jacht??w Portugalia / Algarve: W g????bi kraju ??ycie p??ynie jak zawsze swoim spokojnym i leniwym rytmem

Czarter jacht??w Portugalia: Kraj i jego mieszka??cy

Algarve: Wszechobecne wp??ywy Maur??w

Nasze kalendarze w ??aden spos??b nie zgadzaj?? si?? z tymi znad wybrze??a Algarve. Tutaj wiosna zaczyna si?? ju?? w styczniu, kiedy kwiaty migda??owca pokrywaj?? zbocza bia??o-r????owym dywanem. Nigdzie w Portugalii lato nie jest tak d??ugie, a jesie?? tak przyjemna i ??adna. Kiedy mieszka??cy Algarvos w listopadzie wyci??gaj?? w ko??cu swetry, niekt??rzy mieszka??cy Europy ??rodkowej le???? wci???? jeszcze na pla??y??? Na tym maj??cym 150 km d??ugo??ci i 50 km szeroko??ci pasie wybrze??a na po??udniu Portugalii sezon urlopowy trwa zawsze. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Portugalia:
Nowe mariny od Lizbony po Gibraltar
Czarter jacht??w Portugalia:
Owoce morza i tre??ciwe zupy
Yachtcharter Portugal: Cascais - Die brandneue Marina vor den Toren Lissabons hat 600 Liegepl??tze Czarter jacht??w Portugalia: Cascais - nowiute??ka jak spod ig??y marina u bram Lizbony dysponuj??ca 600 miejscami cumowniczymi

Czarter jacht??w Portugalia: Mariny

Nowe mariny od Lizbony po Gibraltar

Kt??ry z rewir??w ??eglarskich ma klimat ??r??dziemnomorski nie le????c jednocze??nie nad Morzem ??r??dziemnym? Niewielu jedynie ??eglarzy pomy??li od razu o wybrze??ach Portugalii i hiszpa??skiej Costa de la Luz. Jednym z powod??w jest chyba marna infrastruktura, czyni??ca przez d??ugi czas ten region wysoce nieatrakcyjnym. Jednak??e w mi??dzyczasie wiele zmieni??o si?? na lepsze. Zar??wno Portugalczycy jak i mieszka??cy Andaluzji ju?? od lat inwestuj?? w ??eglarstwo na szlakach le????cych na zach??d od Cie??niny Gibraltarskiej. Pomi??dzy Lizbon?? a s??ynn?? cie??nin?? utworzono zar??wno w cz????ci portugalskiej, jak i hiszpa??skiej ok. tuzina port??w jachtowych i marin po ka??dej ze stron, w tym par?? naprawd?? nowych i atrakcyjnych obiekt??w. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Portugalia:
Porty i mariny od Lagos a?? po rzek?? Gwadiana
Czarter jacht??w Portugalia:
Owoce morza i tre??ciwe zupy
Yacht Charter Portugal: Portugiesisches Eintopfgericht Czarter jacht??w Portugalia: Portugalskie danie jednogarnkowe

Czarter jacht??w Portugalia: Jedzenie i trunki

Owoce morza i tre??ciwe zupy

Przybywaj??cy do Portugalii tury??ci nie musz?? martwi?? si??, czy i jakie znajd?? tutaj wy??ywienie. Restauracje z rodzim?? kuchni?? s?? wsz??dzie, a im dalej o g????wnej ulicy tym lepsze. Du???? rol?? odgrywaj?? tutaj owoce morza, a zupy, przypominaj??ce cz??sto raczej dania jednogarnkowe, serwuje si?? jako danie g????wne. CZYTAJ DALEJ >>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Baleary:
Minorka: Miejsce narodzin majonezu i najlepszego sera
Czarter jacht??w Francja:
Coppa, brocciu i bouillabaisse

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki