skip to navigation

Rewiry żeglarskie - TURCJA

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

490 jachtów dostępnych w rewirze TURCJA

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Chorwacja Dufour 430 Grand Large
  Dufour 430 Grand Large
  Kornaty / Dalmacja 4 Ocena
  • 8 Os??b / 13.24 m
  • 08.08.2020 / 7 dni
  30,0% Rabatt
 • Yachtcharter Turcja Hanse 458
  Hanse 458
  Turcja 4 Ocena
  • 0 Os??b / 14.04 m
  • 25.04.2020 / 7 dni
  25,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Oceanis 46.1
  Oceanis 46.1
  Cyklady / Morze Egejskie 3 Ocena
  • 8 Os??b / 14.6 m
  • 28.11.2020 / 7 dni
  20,0% Rabatt
Charter T??rkei: Die t??rkische Flagge knattert im Wind Czarter jacht??w Turcja: Flaga turecka ??opocz??ca na wietrze

Czarter jacht??w Turcja: Informacje o rewirze

Ponad 8000 kilometr??w wybrze??a i liczne zatoki

Turcja posiada 8000 km wybrze??a. Najlepsze miejsca do ??eglowania znajduj?? si?? na tureckim zachodnim wybrze??u pomi??dzy Cesme na p????nocy (w pobli??u Izmiru) a Antalaya na po??udniu. Rewir Cesme to wschodnie Morze Egejskie, a obszar przy Antalya nazywany jest po??udniowo-wschodnim Morzem ??r??dziemnym. Wybrze??e tureckie bogate jest we wi??ksze i mniejsze zatoki, laguny oraz wcinaj??ce si?? g????boko w l??d odnogi. Cz?????? z nich jest tak du??a, rozga????ziona i rozdrobniona, ??e mo??na po nich ??eglowa?? przez wiele dni. To idealne wi??c warunki na rejs po dobrze os??oni??tych zbiornikach wodnych o ??atwych do pokonania odleg??o??ciach. Przyk??adem s?? p????wysep Datca (Hisar??n??), p????wysep Bodrum (G??kova) oraz p????wysep Kusadasi (G??ll??k). Jednym z wielu dobrych punkt??w na rozpocz??cie rejsu jest ma??e miasteczko portowe Cesme znajduj??ce si?? na p????wyspie o identycznej nazwie. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Turcja:
G??cek: Centralne po??o??enie w zatoce Fethiye
Czarter jacht??w Turcja:
Start z Bodrum - tylko dok??d dalej?
Yachtcharter T??rkei: Bozukkale - Kleiner Steg eines Restaurants Czarter jacht??w Turcja: Bozukkale - Niewielki prywatny pomost jednej z restauracji

Czarter jacht??w Turcja: Proponowana trasa rejsu

14 dni rejsu przez zatoki G??kova i Hisar??n??

Na po??udniowym-wschodzie Turcji rozci??ga si?? rewir ??eglarski, kt??ry z roku na rok cieszy si?? coraz wi??kszym zainteresowaniem: le????ce obok siebie zatoki G??kova i Hisar??n??. To dwie du??e zatoki, kt??re wrzynaj?? si?? g????boko w l??d i rozga????ziaj??, tworz??c niezliczon?? ilo???? ma??ych zatoczek. Niewiele jest tutaj zamieszkanych miejscowo??ci, jak Bodrum czy Datca, bardzo du??o za to bajecznych miejsc na rzucenie kotwicy, jak Buzukkale czy te?? Cati. Prawie wsz??dzie znajduj?? si?? oryginalne restauracje z w??asnym pomostem, do kt??rego mo??na przycumowa?? na noc i w kt??rych mo??na obje???? si?? specja??ami tureckiej kuchni. Wiele obszar??w podlega ochronie przyrody, s?? jednak dost??pne dla jacht??w. Wewn??trz zatoki ??eglowa?? mo??na po bardziej os??oni??tym rewirze ni?? Morze Egejskie. Pod wzgl??dem nawigacji rewir ten nie sprawia wi??kszych problem??w. Wspania??e wi??c warunki dla urozmaiconego i niezbyt trudnego rejsu pomi??dzy ??wiatem Orientu a Zachodu. CZYTAJ DALEJ>>
Bootscharter T??rkei: Kargicik B??k??, ein Archipel von Buchten und Inseln Czarter jacht??w Turcja: Kargicik B??k??, archipelag pe??en zatok i wysp

Czarter jacht??w Turcja: Informacje o rewirze

Start z Bodrum - tylko dok??d dalej?

Rewir wok???? Bodrum, antycznego Halikarnassos, roi si?? od pi??knych zatok oraz wspania??ych k??pielisk, stwarzaj??c niezapomniane mo??liwo??ci rejsu. Wyruszy?? wi??c w stron?? Kos czy te?? po??eglowa?? wzd??u?? tureckiego wybrze??a? Wypu??ci?? si?? na p????noc czy wybra?? raczej rejs na po??udnie? Te pytania rodz?? naprawd?? trudny wyb??r w momencie opuszczania mariny Bodrum. Przedstawiamy kr??tki zarys r????nych mo??liwych opcji do wyboru. CZYTAJ DALEJ >>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Dodekanez:
Mieszanka europejsko-orientalna
T??rkei Yachtcharter:
Fethiye: Reichlich Platz f??r Segler
Bootscharter T??rkei: Handel auf t??rkisch - Feilschen um einen Schwertfisch Czarter jacht??w Turcja: Handel na wz??r turecki - dobijanie targu o miecznika

Czarter jacht??w Turcja: Polecane miasta

Kas: Oryginalne i typowo orientalne

Kas to oryginalne miasteczko, co prawda turystyczne, jednak wci???? jeszcze z wieloma typowymi orientalnymi zak??tkami. Wiecz??r przy rakii, tureckich przek??skach, z bak??a??anie w jednej z wielu restauracji nie zadowoli mo??e ka??dego, niemniej jest to pomys?? jak najbardziej godny polecenia. Chc??c znale???? co?? bardziej po ???turecku???, wyruszamy na spacer tu?? nad brzegiem wychodz??c z miejscowo??ci i udajemy powoli wznosz??c?? si?? drog??, znajduj??c kilka ma??ych lokant mieszcz??cych si?? bezpo??rednio na ska??ach, gdzie przygotowywane s?? ??wie??e G??zleme. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Turcja:
Z Atalya do Kusadasi przy pieni??cych si?? za ruf?? falach
Bootscharter T??rkei: Imposant - das Taurusgebirge hinter Antalya Czarter jacht??w Turcja: Majestatyczny widok - Zbocza g??rskie Taurusu za Antalya

Czarter jacht??w Turcja: Sprawozdanie z rejsu

Z Atalya do Kusadasi przy pieni??cych si?? za ruf?? falach

Pieni??c fale na rufie nasz licz??cy sobie 37 st??p d??ugo??ci katamaran "Veligandu" marki Prout opuszcza marin?? Setur w Antalya. Chc??c nie chc??c wyruszamy bardzo wcze??nie - kr??tko przed godzin?? 6 rano - ??eby przep??yn???? ten d??ugi szlak oko??o 60 mil morskich do Finike bez nadmiernego wiatru od czo??a. Jedn?? z do???? nieprzyjemnych cech du??ej zatoki Antalya jest mianowicie to, ??e wiatr w ci??gu dnia wieje od po??udnia pomi??dzy przyl??dkiem Taslik i Kemer (chyba ??e chce si?? p??yn???? na p????noc, wtedy z do??wiadczenia jest dok??adnie odwrotnie???), co wymaga jachtu motorowego, chyba ??e posiada si?? bardzo zwrotny ??aglowiec. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Turcja:
G??cek: Centralne po??o??enie w zatoce Fethiye
Czarter jacht??w Turcja:
Start z Bodrum - tylko dok??d dalej?
Yachtcharter T??rkei: Bucht von G??cek - Ankern ist weiterhin erlaubt Czarter jacht??w Turcja: Zatoka G??cek - wsz??dzie mo??liwe jest rzucenie kotwicy

Czarter jacht??w Turcja: Porty wyj??ciowe

G??cek: Centralne po??o??enie w zatoce Fethiye

G??cek rozwin???? si?? w ci??gu ostatnich 15 lat z miejscowo??ci rybackiej w po??owie podupad??ej - w l??ni??cy czysto??ci?? i zielony pirs dla jacht??w, zatrzymuj??c przy tym na szcz????cie ca??y urok wiejskiej magii. Centralne po??o??enie w samym sercu zatoki Fethiye oraz bliska odleg??o???? od lotniska Dalaman (p???? godziny) zapewni??y miejscowo??ci znacznie wi??ksz?? frekwencj?? odwiedzaj??cych. Publiczne nabrze??e, wykorzystywane przez gmin?? jako marina, stanowi baz?? dla wielu firm czarteruj??cych, kt??re maj?? tutaj swoje biura i organizuj?? wymian?? za????g. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
T??rkei Yachtcharter:
Fethiye: Reichlich Platz f??r Segler
Czarter jacht??w Turcja:
Start z Bodrum - tylko dok??d dalej?
Charter T??rkei: Traumbucht f??r sich alleine Czarter jacht??w Turcja: Zatoka marze?? tylko i wy????cznie dla nas

Czarter jacht??w Turcja: Planowanie rejsu

Gdzie w wysokim sezonie mo??na jeszcze znale???? spokojne zatoki

Rewir turecki jest z powodu jedynych w swoim rodzaju zatok oraz swoich czystych w??d (brak meduz, brak przemys??u itd.) jednym z najbardziej naturalnych rewir??w ??eglarskich. Szukaj??c spokoju i chc??c kotwiczy?? w zatokach, musimy jednak wiedzie??, ??e zatoki Fethiye i Kekova s?? przepe??nione w sezonie. Gulety (tradycjonalne tureckie ??odzie do ??eglowania) oraz w zape??nione statki wycieczkowe dominuj?? w tym rewirze. Zdanie ???nie ma ju?? zwyczajnie spokojnych miejsc, do kt??rych mo??na zawin???? w ci??gu dnia, poniewa?? ju?? tam s?? gulety?????? odnosi si?? jednak??e wy????cznie do lipca i sierpnia. Tak 14 statk??w wycieczkowych i gulet przycumowa??o do przystani Tersane w labiryncie wysp na Kekova pod koniec 2003 r. - przed zatok??, poniewa?? nie by??o ju?? dla nich miejsca. Je??eli chcemy jednak po??eglowa?? w lipcu czy w sierpniu, powinni??my pop??yn???? dalej na p????noc. Od Marmaris, w stron?? Bodrum i dalej do Cesme niewiele si?? dzieje. Podsumowuj??c: w kwietniu, maju, czerwcu oraz we wrze??niu i w pa??dzierniku w zatoce Fethiye i na archipelagu Kekova jest fantastycznie. Zatoki mamy wtedy jeszcze tylko i wy????cznie dla siebie. Podczas trwania wakacji w Turcji (tj. od po??owy czerwca do po??owy wrze??nia) lepiej unika?? jednak tego szczeg??lnego odcinka.
Udo Hinnerkopf / insidersegeln
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Turcja:
Start z Bodrum - tylko dok??d dalej?
Bootscharter T??rkei: Transitlog jetzt nur noch online Czarter jacht??w Turcja: Transitlog teraz wy????cznie tylko online

Czarter jacht??w Turcja: Formalno??ci

Transitlog ju?? tylko online

Transitlog wymagany jest dla ka??dego jachtu p??ywaj??cego po tureckich wodach. Dotyczy to zar??wno za????g jacht??w, kt??re czarteruj?? ????d?? bezpo??rednio w Turcji, jak i takich, kt??re podczas rejsu wp??ywaj?? do Turcji. Dotychczas transitlog otrzyma?? mo??na by??o u kapitana portu, sk??adanie wniosku ma by?? mo??liwe od teraz wy????cznie przez Internet. Dla za????g, kt??re czarteruj?? bezpo??rednio w Turcji, niewiele si?? zmieni. Oznacza to tylko tyle, ??e dane listy za??ogi musz?? by?? w 100% kompletne. Reszt?? za??atwia baza czarterowa - jednak??e dane musz?? zosta?? przes??ane najp????niej tydzie?? przed rozpocz??ciem czarteru. Oddanie listy za??ogi dopiero podczas sobotniej odprawy ju?? nie wystarczy. W najgorszym wypadku jacht nie b??dzie m??g?? wyp??yn???? przed poniedzia??kiem (zamiast w sobot??). Uci????liwe jest to jednak dla za????g czarterowych, kt??re np. podczas wyprawy po Grecji chc?? zrobi?? sobie wypad do Turcji, gdy?? wniosek o transitlog przez Internet z??o??y?? mog?? wy????cznie obywatele Turcji posiadaj??cy konto w tureckim banku. Oznacza to konieczno???? z??o??enia zlecenia miejscowej agencji, co zabiera czas i wi????e si?? z mniejszymi lub wi??kszymi kosztami. Mniejszym wydatkiem jest, je??li pozwoli si?? z??o??y?? agencji jedynie wniosek o transitlog - nie trzeba wtedy b??dzie za nim biega??. Troch?? dro??sz?? opcj?? b??dzie z kolei zlecenie dodatkowo agentowi za??atwienia formalno??ci w urz??dzie celnym i w kapitanacie portowym. W zasadzie jednak mo??na ostatecznie zrobi?? to samemu. Tak przynajmniej sprawa wygl??da w teorii. W praktyce panuje jednak jeszcze spory chaos.

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki