Mi?dzy ?eglarzami

?There's no business like show business...? - ?Nie ma to jak show business...? S?owa tego starego musicalu wydawa? si? nam mog? zabawne, ale w dzisiejszych czasach zbyt wiele rzeczy robi si? na pokaz: za ca?ym marketingiem s?u??cym wypromowaniu na rynku trudno ju? rozpozna? prawdziw? tre?? niejednej oferty.

Uwa?amy to za z?e podej?cie i dlatego przedstawiamy bez cenzury wszelkie opinie naszych klientów. Ka?dy ?eglarz mo?e u nas sam zobaczy?, jak oceniane s? konkretne ?odzie, rewiry czy mariny. Pozna? opinie od: ?nowa Bavaria by?a ekstra - doskona?a dla niewielkiej za?ogi? - a? po ?nora znajduj?ca si? pod pok?adem by?a strasznie niska?. Takie w?a?nie niezafa?szowane opinie ludzi, którzy sami znale?li si? w konkretnej sytuacji, u?atwiaj? za?ogom znalezienie idealnego rewiru oraz jachtu na najwspanialszy tydzie? roku.

Komentarze braci ?eglarskiej uzupe?niamy ze swojej strony szeregiem specjalistycznych informacji. Przy ka?dej znacz?cej dla czarteru jachtów marinie przedstawiamy jej profil (??cznie ok. 800 przystani). Powa?nie potraktowali?my równie? problematyk? innowacji, techniki i bezpiecze?stwa, z tego wi?c wzgl?du zamieszczamy przy ka?dym producencie ?odzi jego krótki opis, pozwalaj?cy na w?asne oczy pozna? ka?dy pojedynczy model danej stoczni. Dla najbardziej popularnych typów ?odzi znale?? mo?na poza tym równie? filmy wideo oraz rozszerzone testy jachtów.

Wszystko to dzi?ki dobrze wykorzystanej nowoczesnej technologii. Nasz system obejmuje bazy danych prawie wszystkich firm czarteruj?cych ?odzie, dostarczaj?c w ci?gu paru sekund aktualne informacje o cenach i dost?pno?ci. To wa?ne, gdy? jedynie w ten sposób zagwarantowa? mo?emy dost?p do oko?o 30.000 ?odzi na ca?ym ?wiecie.

Je?eli jednak pomimo obszernej informacji na naszej stronie brakowa?oby czego?, jeste?my zawsze osobi?cie do Waszej dyspozycji. Mi?o b?dzie nam porozmawia?: dzwo?cie wi?c, wysy?ajcie nam maile albo te? ??czcie z nami przez skype.Wspania?ej zabawy pod ?aglami i po?amania masztów!

Bookmark and Share